Vallas uus jäätmevedaja OÜ Prügimees

Kohalik omavalitsus on kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.

Seoses sellega, et Kaarma (AS Ragn Sells) ja Kärla (OÜ Prügimees) piirkonna praegustel jäätmevedajatel lõpeb korraldatud jäätmeveo hankeleping 31.12.2016, tuli uue vedaja selgitamiseks välja kuulutada uus hange ja seekord kogu Lääne-Saare valla territooriumile.

Lääne-Saare vallavalitsus kuulutaski 7. juunil 2016 välja riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks”, viitenumber 174411.

Riigihankele laekus kaks pakkumist: OÜ-lt Prügimees ja AS-ilt Ragn Sells.

Riigihanke pakkumiste hindamise aluseks oli parima hinna ja kvaliteedi suhe.

20. septembril tunnistas Lääne-Saare vallavalitsus oma korraldusega edukaks OÜ Prügimees pakkumuse, kuna hanke lõplike hindepunktide (sealhulgas ka teenuste hindade) osas oli tema pakkumine teise pakkuja omast edukam.

Korraldatud jäätmeveo uued tingimused

Vastavalt eelpool nimetatud riigihanke dokumentidele ja selle tulemustele on järgmise korraldatud jäätmeveo periood alates 1.01.2017 kuni 31.12.2019 (ja 3 kuud lisaks) ja uus prügivedaja OÜ Prügimees.

Vastavalt jäätmeseadusele on kõik Lääne-Saare valla majapidamised korraldatud jäätmeveoga automaatselt liidetud (jäätmeseaduse § 69 lõige 1 kuni 2: Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või käesoleva seaduse § 66 lõikes 4 nimetatud määruse jõustumisest (Lääne-Saare vallas vastavalt Lääne-Saare jäätmehooldus-
eeskiri
). Liitumisajaks loetakse antud loa või määruse jõustumise ajast hilisemat aega. Jäätmevaldaja jäätmeseaduse tähenduses on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu või äriruum.

Eelnevaga seonduvalt ei ole paberlepingute sõlmimine vajalik, sest jäätmeveo hankelepingus sätestatud piirkonna majapidamised on korraldatud jäätmeveoga juba automaatselt liidetud. Kuid paberlepingu sõlmimine on soovituslik ja annab jäätmevaldajale (majapidamisele) kindluse, kuna siis teab ta täpselt oma õigusi ja kohustusi ning ka jäätmevedaja õigusi ja kohustusi.

Kui te ikkagi otsustate paberlepingu kasuks, siis teadmiseks see, et seoses uue jäätmeveo perioodi ja hankelepingu kehtima hakkamisega on vajalik uute lepingute sõlmimine jäätmevedajaga (ka seal, kus OÜ Prügimees on siiani juba vedanud) ehk lisaks Kaarma piirkonna inimestele ka Lümanda ja Kärla piirkonna inimestel. Põhjuseks see, et nüüdsest kehtivad uued hankelepingu nõuded ja hinnakiri.

Jäätmevedajaga saab lepinguid sõlmida detsembris ja jaanuaris (täpsemalt OÜ Prügimees artiklis).

Lääne-Saare valla korraldatud jäätmeveo teenusega on kogu Lääne-Saare valla territoorium hõlmatud ühesugustel tingimustel (vastavalt hankelepingus ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas sätestatule) järgmiste jäätmeliikide osas:

  • 20 01 01 paberi- ja kartongijäätmed
  • 20 01 08 ja 20 02 01 biojäätmed
  • 20 03 01 segaolmejäätmed

* jäätmekood

* jäätmeliik

Biojäätmete kogumisest ja äraandmisest

Biojäätmete kogumiseks peab olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale.

Biojäätmete eraldi kogumise kohustus on vastavalt kehtiva Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirja Lääne-Saare valla eritingimustele:

  1. Lääne-Saare vallas elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enama korteriga elamu ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas;
  2. kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 50 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla, v.a juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav suspensioon juhitakse ühiskanalisatsiooni;
  3. sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid vähemalt kord nädalas 11 ja enama korteriga elamu kinnistul ning vähemalt kord kahe nädala jooksul 5–10 korteriga elamu kinnistul.

Biojäätmed tuleb biojäätmete konteinerisse panna lahtiselt, paberkottides või täielikult biolagunevates ja komposteeruvates kilekottides. Täielikult biolagunevad ja komposteeruvad on sellised kilekotid, mis vastavad standardile EN13432. Sellised kotid on enamasti märgistatud idumärgiga.

Biolagunevate prügikottide ostmisel palun rangelt kinni pidada ülaltoodud juhistest!  

Kui biojäätmete konteineris kasutatakse vooderduskotti, siis peab ka see olema biolagunev. Biolagunevaid vooderduskotte saab suurematest kaubanduskeskustest või siis vahetab vooderduskoti soovi korral ära prügivedaja ise lisatasu eest (vaata tabelist).

Lisateenused

Lisateenusena on võimalik pakendijäätmete sorteerimine ja äravedu jäätmetekkekohalt ehk majapidamisest.

Teadmiseks see, et jätkuvalt on võimalik kasutada ka avalikke tasuta pakendikogumispunkte. Lihtsalt korraldatud jäätmeveoga on soodustatud jäätmete liigiti kogumist nende tekkekohal ja antud valla kodanikele võimalus pakendijäätmed ära anda koduses majapidamises, kasutades selleks eraldi konteinerit. Seda küll väikese tasu eest (vaata tabelist pakendijäätmete hinnakirja).

Prügiveo teenuse hinnad

Täpsemalt saate infot uuest aastast kehtima hakkavate hindade kohta käesolevale artiklile lisatud tabelist.

Kõik jäätmeveo teenustasud (tabelis) on otseselt seotud 1 m3 segaolmejäätmete tühjendamise teenustasu suurusega 20,95 eurot.

Pakendijäätmete äraveo teenustasu on arvestatud selliselt, et see jääks alla 25% segaolmejäätmete teenuse hinnast.

Jäätmeveo teenuse osutamisel on minimaalne tühjendamissagedus:

  • tiheasustusalal vähemalt 1 kord nelja nädala jooksul,
  • hajaasustusalal vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul.

Prügikonteinerite tühjendamise sagedust on võimalik tihedamaks muuta vastavalt oma majapidamise vajadustele ja eelneval kokkuleppel prügivedajaga.

Liigiti kogutud jäätmed ei või nende veol seguneda teist liiki jäätmetega. Vajadusel on jäätmevedaja kohustatud teenuse osutamisel nimetatud nõuet igal ajal tõendama. Näiteks juhul, kui jäätmeid veetakse jäätmeveokitega, mis on mitmekambrilised ja erinevat liiki jäätmeid korjatakse ühte ja samasse veokisse samaaegselt, kuid eemalt võib tekkida mulje, et liigiti kogutud jäätmed nende kokkukorjamisel siiski segunevad. Segaduste vältimiseks tuleb eriti just tiheasutusalal teenuse osutamisel kodanikke vajadusel eelnevalt teavitada. Jäätmevedaja peab ennetama valeinfo tekkimist jäätmevaldajatel (nt teavitama eelnevalt e-kirjaga või korterühistute esindajaid, et eri liiki jäätmeid kogutakse jäätmeveokiga, mis on mitmekambriline ja eri liiki jäätmete segunemine on välistatud).

Korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmed viiakse käitlemiseks Kudjape jäätmejaama, mida käitab Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ.

Seoses uue korraldatud jäätmeveo perioodiga vaadatakse vallavalitsuses üle ka jäätmevaldajate register.

Sellega seoses palun ka teil, kallid vallaelanikud, korrastada oma jäätmealane paberimajandus järgnevalt:

Vastavalt jäätmeseaduse paragrahvile 69 kui maaüksust, kus asub majapidamine, milles ei elata või mida ei kasutata mingi teatud aja jooksul, võib jäätmevaldaja tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastada. Tähtaja määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kui mitu majapidamist kasutavad ühte ja sama jäätmekonteinerit, peab vallale tegema ühismahuti avalduse.

NB! Eriti tähelepanelikult peavad selles osas oma jäätmeveoga seonduva paberimajanduse üle vaatama elanikud, kellel on suvila, ja need, kes omavad tühjalt seisvat (id) korterit(eid) Lääne-Saare vallas.

Seoses sellega, et Lümanda piirkond ei olnud korraldatud jäätmeveoga siiani liidetud, on sealsetel elanikel võimalus saada soetatud konteinerite osas vallast kompensatsiooni 20 eurot majapidamise kohta.

Korraldatud jäätmeveo teenuse hankelepinguga ja sellest tulenevate täpsemate tingimustega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel.

Küsimuste korral palun pöörduda Lääne-Saare valla kontaktidel: tiina.orav@laanesaare.ee, tel 45 20 468, 51 979 733 või OÜ Prügimees klienditeenindusse tel 45 31 601.

Vaata tabelit: jaatmeveo-teenuste-hinnakiri

 

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email