Viidumäel taastatakse allikasoid (1)

SOOTAASTAJA; Ants Animägi raietööde kvaliteeti hindamas. IRINA MÄGI

SOOTAASTAJA; Ants Animägi raietööde kvaliteeti hindamas.
IRINA MÄGI

RMK viib Viidumäe looduskaitsealal läbi looduskaitsetöid, mille eesmärk on taastada looduslik veerežiim allika- ja madalsoodes.

Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitsespetsialist Ants Animägi ütles, et hiljuti lõppenud raietööde käigus eemaldati puittaimestikku 10 ha suuruselt kõdusoostunud ja metsastunud alalt eelajaloolise Antsülusjärve kaldal.

Lisaks suleti eelmise sajandi keskel rajatud kuivenduskraav, millega soovitakse taastada looduslik veerežiim olulisemates allikasoodes ja madalsoodes, hea seisund ja soodustada haruldaste koosluste taastumist. Projekti ettevalmistavas osas tehti keskkonnamõjude eelhinnang ja kaasati sookoosluste taastumisvõime hindamiseks kõrgel tasemel elupaigaekspert Eerik Leibak, kelle välitöö ja analüüside tulemusena määrati raadatav soostumise taastumispotentsiaaliga ala.

Viidumäe piirkonna soodesse hakkasid talunikud üksikuid kraave kaevama eelmise sajandi alguses, kuid suuremaid maaparandustöid tehti eelmise sajandi keskel, kui kuivendati praeguse Viidumäe looduskaitsealaga piirnevad suuremad soomassiivid. Kraave kaevati ka praegusel kaitsealal leiduvate soode kuivendamiseks. Sood hõlmavad Viidumäe looduskaitsealast 10 protsenti.

Ants Animäe sõnul on muutused taimekooslustes eesolevatel aastatel esialgu kiired. “Endist olukorda tõenäoliselt ei saavutata, kuid soostumine peaks uuesti toimuma hakkama,” lausus Animägi.

Loodukaitsetöid Viidumäel tehakse projekti “LIFE Springday” raames ja töid koordineerib Eesti Loodushoiu Keskus.

Print Friendly, PDF & Email