DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine Atla külas

  • Lääne-Saare Vallavolikogu 26. oktoobri 2016 otsusega nr 1-3/16/65 “Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati Atla külas Hülgeranna ja Heldama maaüksusel (katastriüksuste katastritunnused 44001:002:0279 ja 44001:002:0026) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 37 ha.
  • Planeeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe, juurdepääsu ja ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude rajamine saun-suveköögi rajamiseks Hülgeranna maaüksusele ning elamu ja abihoonete rajamine Heldama maaüksusele.
  • Lähtudes keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangust, eeldatav oluline keskkonnamõju (k.a piiriülene) puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Lümanda valla üldplaneeringut, kuna planeeritava tegevuse eesmärk on muu hulgas vähendada ehituskeeluvööndit.
  • Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email