Vald sunnib torustikku parandama

Lääne-Saare vallavalitsus andis välja ettekirjutus-hoiatuse, millega kohustab Kudjape aleviku Mündi tänava arenduse omanikku Jüri Riksi korda tegema piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Ettekirjutus kohustab Riksi tellima ja koostama Mündi tänava vee-, isevoolse ja survekanalisatsioonitorustiku puuduste kõrvaldamiseks ehitusprojekti hiljemalt nelja kuu jooksul ja kõrvaldama trasside puudused hiljemalt kümne kuu jooksul.

Vallavalitsus hoiatab ka, et ettekirjutuse täitmata jätmisel määrab vald Riksile sunnirahaks 6400 eurot. Lisaks juhib vallavalitsus tähelepanu, et kui ettekirjutust ei ole tähtaja möödumisel täidetud ning ka sunniraha ei pane Riksi tegutsema, kohaldab vallavalitsus asendustäitmist, mille kulud nõutakse Jüri Riksilt sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Ettekirjutus puudutab kolmandate isikutena Mündi tänava 15 kinnistuomanikku, kes on juba aastaid olnud kimpus nõuetele mittevastavate trassidega, ja AS.i Kuressaare Veevärk, kes pakub kõnealusele piirkonnale oma trasside kaudu vee- ja kanalisatsiooniteenust.

Vallavalitsus on edastanud kõnealuse ettekirjutuse eelnõu arvamuse ja vastuväidete esitamiseks augusti alguses Mündi tänava elanikele ja Kuressaare Veevärgile ning 24. augustil tähitud kirjaga ka Jüri Riksile. Riks sai ettekirjutuse eelnõu kätte 30. augustil, kuid tema seisukohti ja vastuväiteid ei laekunud vallavalitsusele tähtajaks ega ole laekunud siiani.

 

Print Friendly, PDF & Email