LÄÄNE-SAARE VALLAVALITSUSE ISTUNGITE MATERJALID

13. septembri istungi materjalid

Väikesadamale kohanime määramine

• Nasva alevikus asuvale väikesadamale määrati kohanimeks Nasva jõesadam.

• Muratsi külas asuvale väikesadamale määrati kohanimeks Muratsi sadam.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

• Otsustati seada isiklik kasutusõigus Lääne-Saare valla munitsipaalomandis olevale Uduvere külatee maaüksusele 9 m² ulatuses Elektrilevi OÜ kasuks.

• Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine

• Kinnitati Mändjala küla Raa mü ühiskanalisatsiooniga liitumise lõpparuanne.

Maakorralduslikud toimingud

• Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Nuumi ja Ülase katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Kõrkkülas.

Muud küsimused

• Lõpetati Nasva aleviku Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringu koostamine.

• Nõustuti teede sulgemisega valla territooriumil toimuvateks Saaremaa 49. ralli kiiruskatseteks 7. ja 8. oktoobril tingimusel, et munitsipaalteed korrastatakse 10 tööpäeva jooksul pärast rallit ning külaelanike teavitus toimuks 7 päeva enne ralli algust.

• Toetati MTÜ-d Saaremaa Ralli 1500 euroga Saaremaa 49. ralli korraldamiseks.

• Arutati Aste–Eikla koolibussi lisaväljumise avaldust ja otsustati täpsustada Aste kooliga avalduse põhjendatust ning kohtuda avalduse esitajatega.

Andrus Lulla, vallasekretär


20. septembri istungi materjalid

Riigihanke küsimused

• Kinnitati riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks” tulemused.

• Kinnitati riigihanke “Õpilaste transpordi korraldamine” tulemused.

• Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine.

• Kinnitati Mändjala küla Lepiku mü omapuhasti ehitamise lõpparuanne.

Muud küsimused

• Eraldati täiendavad vahendid reservfondist joogivee- ja keskkonnaalaste uuringute teostamiseks ning hulkuvate loomadega seotud tegevusteks.

• Munitsipaalettevõttele Lääne-Saare Haldus anti nõusolek Kannikese ja Mündi tänava teeristile paigaldatud sissesõidukeelu märgi (331) eemaldamiseks.

• Toetati G. R.-i avaldust ja otsustati sõlmida vastav kolmepoolne leping SÜG Hosteliga.

• Otsustati toetada Saaremaa võrkpallinaiskonna osalemist naiste meistrivõistluste I liigas 2016/2017 hooajal ja planeerida taotletav toetuse summa valla 2017. aasta eelarvesse.

• Arutati OÜ Aus Rüütel taotlust ja otsustati täpsustada avalduse esitajatega taotluse põhjendatust.

• Otsustati toetada ESF meetmest rahastatavas projektis “Tööturul osalemist toetavad projektid” linnavalitsuse partneriks asumist ja suunata see arvamuse andmiseks volikogu sotsiaalkomisjonile.

Andrus Lulla, vallasekretär


27. septembri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

• Lähiaadress määrati Käbi kuivati katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Kuuse külas.

• Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Jaagu katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Hübja külas; Roosi katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Leedri külas.

Muud küsimused

• Kinnitati spordiklubidele eraldatava toetuse taotluse vorm.

• Moodustati elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse komisjon.

• Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks Aste alevikus, Vestla ja Käesla külas.

• Otsustati esitada volikogule Hannusemetsa detailplaneeringu koostamise lõpetamise, Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamise ning Taritu ja Koimla küla piiri muutmise otsuse eelnõud.

• Otsustati saata sundvalduse seadmise korralduse eelnõu tähitult kinnistute omanikuks olevale juriidilisele isikule seisukoha saamiseks.

• Arutati EstWin valguskaabli trassi planeerimist ja otsustati täpsustada uuel trassil asuvad vallale vajalikud liitumispunktide asukohad.

• Arutati Saaremaa Omavalitsuste Liidu taotlust vahendite eraldamiseks 2017. aasta tegevusteks ja otsustati täpsustada vahendite jaotust SOL-iga.

• Arutati Kärla lasteaia taotlusi remonditööde teostamiseks ja otsustati täpsustada neid finantsteenistusega.

Andrus Lulla vallasekretär


4. oktoobri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

• Muudeti Muusika katastriüksuse sihtotstarvet Upa külas.

• Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Arvuti ja Egi katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Kasti külas; Sõrve mnt 1 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Nasva alevikus; Tamme katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Vahva külas.

• Muudeti vallavalitsuse 14.06.2016 korraldust nr 2-3/16/266.

• Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine.

• Kinnitati Koki küla Nõmmeniidi mü kanalisatsioonisüsteemi rajamise lõpparuanne.

• Kinnitati Hakjala küla Saadu mü puurkaevu rajamise lõpparuanne.

• Kinnitati Endla küla Kalda mü kanalisatsioonitrassi rajamise ja kogumismahuti paigaldamise lõpparuanne.

• Projekteerimistingimused

• Otsustati anda Lilbi küla Sikametsa tee 2, 3 ja 4 elamute projekteerimistingimused.

Detailplaneeringud

• Lõpetati Arandi küla Jõekääru detailplaneeringu koostamine.

Muud küsimused

• Määrati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aeg ja kohad.

• Otsustati esitada volikogule tee valla omandisse võtmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra eelnõud;

• Otsustati toetada MTÜ-d Saare Ratsakeskus 150 euroga osalemiseks Tallinn International Horse Show´l.

• Arutati valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekuid.

Andrus Lulla, vallasekretär


4. oktoobri istungi materjalid

Maakorralduslikud toimingud

• Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kaasiku katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Viira külas ning Allika-Riidu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Vatskülas.

• Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 28 maaüksuse osas valla territooriumil.

• Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine.

• Kinnitati Kõrkküla Kuresoo puurkaevu rajamise lõpparuanne.

Keskkonnaküsimused

• Korraldatud jäätmeveost vabastati ajutiselt Mändjala küla Malle tee 5 omanik; Laheküla Mõisa tee 3 omanik; Koidula küla Tänava maaüksuse omanik.

Haridusküsimused

• Kinnitati valla lasteaedade hoolekogude koosseis.

• Suurendati Aste lasteaia rühmade laste arvu lubatud piirmäärani.

Muud küsimused

• Kinnitati hallatava asutuse Lääne-Saare Haldus palgamäärad.

• Otsustati esitada volikogule eelnõudena: Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine; volituste andmine lumetõrje riigihanke 2016–2018 korraldamiseks; maamaksumäära kehtestamine; valla eelarvestrateegia 2017–2020; valla 2016. aasta II lisaeelarve (esimesele lugemisele); Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023 (2030) muutmine, Lääne-Saare vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kehtestamine; Kärla spordihalli põhimääruse kinnitamine; vallavara võõrandamine enampakkumise korras ja nõusoleku andmine ESF-i projektides osalemiseks.

• Toetati M. M.-i avaldust ja otsustati sõlmida vastav kolmepoolne leping SÜG Hosteliga.

• Toetati M. J. avaldust ja otsustati kompenseerida L. M. J. hosteli eluasemekulusid 59 euro ulatuses õppeperioodi vältel.

• Toetati S. P. avaldust ja otsustati kompenseerida J. P. õppemaks Saaremaa spordikoolis.

• Arutati MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda taotlust, milles soovitakse saada 2017. aastaks vallas elavate puuetega inimeste igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks toetust ja otsustati planeerida taotletav toetuse summa valla 2017. aasta eelarvesse.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email