VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavolikogu septembrikuu istung

Vallavolikogu septembriistung toimus 8. septembril volikogu saalis. Päevakorras olid järgmised teemad:

 • esindaja valimine Eesti Vabariigi presidendi valimiskogusse
 • ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks
 • arutelu, kas osavallakogu või kogukonnakogu

Volikogu järgmine istung toimub 13. oktoobril.

Vallavalitsuse septembrikuu istungid

7. septembril

 • Anti avaliku ürituse luba 18.09 Kase tänava kirbukale.
 • Väljastati puurkaevu projekteerimistingimused ja asukoha kooskõlastus Haapsu külas Oeaadu maaüksusel.
 • Väljastati ehitusluba Pulli külas Taaliku sadama sadamakai ümberehitamiseks.
 • Anti nõusolek vee erikasutuseks Jurna talu Lustivere laudale.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2015. a projekti lõpparuanne “Saikla Tuule kanalisatsioonisüsteemi rajamine”.
 • Jagati Kavandi küla Ansumardi katastriüksus.
 • Muudeti katastriüksuse lähiaadressi.
 • Muudeti katastriüksuse koha-aadressi.
 • Määrati unikaalaadresse (Kuivastu mnt 29, Kalma küla Loortse, Suur-Rahula küla Päärna).
 • Muudeti sotsiaalteenuste taotlemise avalduse vormi.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

15. septembril

 • Kinnitati Frangi katastriüksuse koha-aadressi muudatus Jaani külas.
 • Kinnitati katastriüksuse koha-aadressi muutmine Kase tn 17.
 • Määrati unikaalaadress Kuivastu mnt 23 krundil olevatele hoonetele.
 • Algatati Kuivastu mnt 20 detailplaneering.
 • Lõpetati rendileping Saare Tex-Stiiliga alates 1.10.2016.
 • Kinnitati vallavara võõrandamine.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Määrati hooldustoetusi.
 • Väljastati puurkaevu projekteerimistingimused ja asukoha kooskõlastus Võhma külas Kaasiku maaüksusel.
 • Anti välja ehitusluba sadamakaile Ranna pst 9A.
 • Anti välja kasutusluba tootmishoonele Saikla külas Paadikoja maaüksusel.
 • Arutati valla eelarvestrateegiat aastateks 2017–2020.

22. septembril

 • Anti välja ehitusload saunahoonele Orissaares Ranna pst 15, majandushoone ümberehitamisele Suur-Rahula külas Liiva kinnistul, puurkaevule Haapsu külas Oeaadu kinnistul.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Kinnitati Kuivastu mnt 20 detailplaneeringu lähteülesanded ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine.
 • Jagati Haapsu küla Sepa katastriüksus.
 • Kinnitati Orissaare aleviku Võidu tn 34 ja sellega piirnevate katastriüksuste liitmine.
 • Kinnitati Orissaare aleviku Rahu tn 3 ja Rahu tn 5 katastriüksuse vahelise piiri muutmine.
 • Arutati valla eelarvestrateegiat aastateks 2017–2020.

28. septembril

 • Anti avaliku ürituse luba 2. oktoobril Orissaare sügismatkale ja sügisjooksule.
 • Kinnitati katastriüksuste moodustamine kaardimaterjali alusel (Orissaare alevik, Aasa tänav, Jäätmejaama–Suur-Rahula tee, Kuivastu mnt 10, Kuivastu põik L2, Saikla küla Töökoja tee, Tagavere küla Valgemaja tee).
 • Anti välja ehitusload Tagavere külas Kaljumäe elamu püstitamiseks, Orinõmme külas Rannamäe puurkaevu rajamiseks, Taaliku külas Johannese puurkaevu rajamiseks.
 • Anti välja kasutusluba PVC-hallile Saikla külas Puidukoja maaüksusel.
Print Friendly, PDF & Email