Avalikes kohtades asuvate pakendikonteinerite kasutamine

Probleemne pakendite kogumispunkt Muratsis. Sinna oli toodud jäätmeid, mis ei ole pakendid või paber-papp (mida seal liigiti kogutakse). Seal oli pehmeid mänguasju, voodi, kott-tool, pesumasin, ehitusklaasi jne. Foto: TIINA ORAV

Probleemne pakendite kogumispunkt Muratsis. Sinna oli toodud jäätmeid, mis ei ole pakendid või paber-papp (mida seal liigiti kogutakse). Seal oli pehmeid mänguasju, voodi, kott-tool, pesumasin, ehitusklaasi jne.
Foto: TIINA ORAV


Jäätmeseadusest tulenevalt korraldab kohalik omavalitsus jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.

Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise.

Enamjaolt on tegemist pakendite või pakendijäätmetega ning edasises tekstis käsitletakse kogu eelnevalt loetletud nimekirja ühiselt kui pakendid või pakendijäätmed.

Jäätmehoolduse korraldust reguleerib Lääne-Saare vallas Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri (lisaks  Lääne-Saare vallale kehtib sama jäätmehoolduseeskiri ka Pihtla, Torgu, Salme, Kihelkonna ja Mustjala valla ning Kuressaare linna haldusterritooriumitel).

Vald teostab oma haldusterritooriumil pidevat järelevalvet seal kehtiva jäätmehoolduseeskirja täitmise üle.

Jäätmehoolduseeskirja täitmisel on suuri probleeme tekitanud pakendite liigiti kogumine. Probleemideks on konteinerite liigne täituvus; elanikkond viib pakendijäätmete konteineritesse segaolmejäätmeid ning kogumispunkte ei ole piisavalt.

Probleemide lahendamiseks on mitu võimalust:

 • avalike pakendipunktide juurderajamine;
 • jäätmete liigiti sorteerimise ja kogumise teavitustöö;
 • valvekaamera ja valgustuse paigaldamine populaarsete pakendipunktide juurde, mis aitaks välja selgitada inimesed, kes oma olmejäätmed pakendikonteineritesse toovad;
 • veograafiku tihedamaks muutmine.

Väike juhend pakendite liigiti sorteerimiseks ja kogumiseks

Pakend – mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid;

Pakendijäätmed – mis tahes pakend või pakendimaterjal muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks;

1) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia vastavalt tähistatud konteineritesse, mis asuvad selleks ettenähtud pakendipunktides või viia ise jäätmejaama;

2) Pakendeid võib pakendimahutisse panna lahtiselt või kilekotti pakendatult. Kilekott võiks soovitavalt olla läbipaistev. Pakendiorganisatsioon või pakendiettevõtja ei või jätta pakendimaterjale ringlusse võtmata põhjendusel, et üleantud pakendid on pakendatud kilekotti.

3) Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed peavad olema tühjad (tilgatud) ja kokkupressitud. Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku põhjalikkusega pesta, piisab loputamisest;

4) Pakend, millele on määratud tagatisraha ehk pant (sellekohane märgis on kantud pakendile või etiketile), tuleb tarbija poolt tagastada müügikohta või taara vastuvõtupunkti;

5) Pakendijäätmete konteinerisse on keelatud panna muid jäätmeid peale pakendijäätmete!

6) Pakendimahutitel on kasutajale nähtavas kohas selgelt loetavalt suurte tähtedega eesti keeles kirjas, mis liiki pakendeid või pakendijäätmeid sinna tohib paigutada ning pakendiliiki täpsustav näidisloetelu.

Pakendikonteinerite asukohad Lääne-Saare vallas ja loetelu, milliseid pakendeid neis punktides kogutakse:

Kaarma piirkond

 • Aste alevikus STÜ poe juures – paber-papp, plastikpakend, segapakend
 •  Aste alevikus kortermajade juures – segapakend
 • Aste külas kortermajade juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 • Asukülas – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 • Eikla kortermajade juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 • Kaisveres magasiniaida juures – klaaspakend
 • Kiratsi küla Saksa poe juures – segapakend, klaaspakend
 • Kudjape kortermajade juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 • Muratsi külas lauda juures – paber-papp, segapakend
 • Nasva alevikus Ülejõe tn 3 vastas – klaaspakend, segapakend, paber-papp
 • Pähkla külas kortermajade juures – klaaspakend
 • Randvere külas endise poe juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 • Upa külaplats – segapakend
 • Vaivere külaplats  – segapakend, paber-papp
 • Sikassaare küla (Bauhofi kauplus) – klaaspakend, paber-papp, segapakend

Kärla piirkond

 • Kärla teeninduspunkti parkla – segapakend, plastikpakend, paber- papp
 •  Kõrkkülas Tõllu poe juures – segapakend, plastikpakend, paber-papp
 • Sauvere kaupluse juures – segapakend, plastikpakend
 • Sõmera kaupluse juures – segapakend, paber-papp, klaaspakend
 • Kuuse külas RMK kontori juures – segapakend

Lümanda piirkond

 • Karala küla – segapakend, paber-papp
 • Koimla küla – segapakend, klaaspakend, paber-papp
 • Lümanda küla (kaupluse juures) – segapakend, plastikpakend

Palve valla elanikele: PALUN SORTEERIGE PRÜGI!

Pakendid viige tasuta pakendikonteineritesse, sest pakendijäätmete sorteerimine ja taaskasutuseks üleandmine aitab säästa loodust ning ka teie enda raha.

Viies pakendid ja pakendijäätmed ära tasuta selleks ettenähtud konteineritesse, jääb teie enda olmeprügi konteiner tühjemaks ning sellega seoses ka prügiarved väiksemaks. Olgem ausad, tegelikult moodustavad pakendid ja pakendijäätmed enamuse meie olmeprügist.

Viies pakendijäätmed selleks ettenähtud konteineritesse ja pannes sinna ainult seda, mida sinna panna tohib (konteinerite peal on kirjas), väldime ühiselt pakendikonteinerite ületäitumise ning sellest tingitud ebameeldivused kaaskodanikele ja kohalikule omavalitsusele.

Pakendipunktides asuvad konteinerid on avalikud ja kõigil on õigus neid kasutada. Kui mõned inimesed ei kasuta konteinereid sihtotstarbeliselt, siis nad teevad paha teistele inimestele, kes seda teha soovivad.

Palun ärge viige pakendikonteineritesse toidu- ja muid biojäätmeid, riideid, jalanõusid, mähkmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, mänguasju, mööblit, elektri- ja elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid (kaasa arvatud laki- ja värvipurke). Nimetatud jäätmeliike ei tohi panna ka pakendikonteinerite kõrvale. Neid ei viida jäätmevedaja poolt minema, vaid jäävad sinnasamasse konteinerite kõrvale, tekitades palju pahameelt kõigile.

Kodanikku, kes ei täida kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatut, võib jäätmehooldusnõuete rikkumise eest  karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on 4 eurot). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

Kui märkate ületäitunud pakendikonteinerit või isikut, kes paneb pakendikonteinerisse oma olmeprügi (välja arvatud pakendid),  palume võtta ühendust Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialistiga  (kontaktid: tiina.orav@laanesaare.ee 452 0468, 5197 9733).

Tiina Orav, Keskkonna peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email