Ära põleta arutult biojäätmeid

Kätte on jõudnud aeg, mil inimesed kodudes saaki korjavad ning oma aedu koristama hakkavad. Sellega kaasneb aia- ja haljastusjäätmete teke. Mida nende jäätmetega aga tegelikult teha tohib?

Selleks toon välja nõuded Lääne-Saare vallas kehtivast Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjast.

Põletada on lubatud oksi ja lehti:

1) tiheasustusalal oma kinnistu piires ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 1. maini;

2) hajaasustusalal aastaringselt, v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tuletegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Okste ja lehtede põletamisel peab jälgima tuleohutuse nõudeid.

Põletada ei tohi: teisi eelpool nimetamata biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Neid võib ainult kompostida või koguda biojäätmete konteinerisse (kottidesse) ning ära anda jäätmekäitlejale.

Nõuded kompostimiseks:

Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostiaunas või kompostris. Kinnistul tekkivaid biojäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut on biojäätmeid lubatud kompostida ainult vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohas;

Kompostiaun või komposter peab paiknema vähemalt kolme meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ja vähemalt kümne meetri kaugusel kaevust;

Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut. Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva, haisva, prügise, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja tervisele ohtliku ning mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik omal kulul.

Teadmiseks ülejäänud jäätmete põletamise kohta:

  • Küttekolletes võib põletada immutamata, lakkimata ja värvimata puitu.
  • Paberi ja kartongi põletamine on lubatud ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.
  • Ülejäänud jäätmete põletamine on keelatud, kui selleks ei ole keskkonnaameti poolt väljastatud vastavat luba.

Tiina Orav, Keskkonna peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email