PRIA muret ei tunne (2)

PRIA statistika kohaselt läks Saaremaa Ökokülal kaduma 740 lammast. PRIA poolt põllumajandusametile saadetud mahetootjate 2015. a valimisse ettevõte ei kuulu. Miks ei kuulu siis valimisse ettevõte, mille puhul toob register välja suured probleemid loomade kadumisega?

Vastab PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo:

Kohapealse kontrolli valimid koostatakse PRIA-s pärast taotluste vastuvõttu, kui taotlejad on selgunud. Saaremaa Ökoküla lammaste massilised kadumised said registrile teatavaks aasta lõpu poole, kui 2015 valim oli ammu olemas ja kontrollid valdavalt tehtud. Sellistel juhtudel arvestatakse reeglina lisainfoga järgmise perioodi valimite koostamisel.

Valimite koostamiseks on olemas nii õiguslik alus kui ka juhend ja metoodika. Kohapealse kontrolli valimid koostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr 809/2014 artiklitele 30-35. Valimid koostatakse juhumeetodil ja riskianalüüsi alusel. Riski­analüüsi tulemusel tekib nn riskipunktide põhjal taotlejatest pingerida ning kontrollima asutakse kõrgema riskimääraga kliente. Kontrolli miinimummäär on 5% toetusesaajatest meetmeti ja mahetootjate puhul koosneb see nii mahetaimekasvatajatest kui ka loomapidajatest. Lisaks juhu- ja riskivalimi põhimõtetele rakendame vajadusel nn lisavalimit vihjete jm info alusel.

Mahetoetuse aluste loomade osas PRIA ise kohapealset kontrolli ei tee.

Kuidas seletada olukorda, kus keskkonnaamet on maksnud Ökokülale 900 lamba Vilsandile vedamiseks ja 900 lamba tagasitoomiseks üle 4000 euro. On täiesti arusaamatu, kuidas saab pärast 740 looma kadumist tuua saarelt tagasi ikka veel 900 lammast.

Niisuguste keskkonnaameti tasutud summade ning lammaste toomise-viimise ja loodushoiu tööde kohta vormistatud dokumentidega ei ole PRIA-l kokkupuudet ja seega ei saa me ka seletust pakkuda.

Probleemidele Vilsandil on on osutanud eksperdi seireraportid, tuletorni lähedal karjamaal rannaniidul polnud möödunud aastal  ainsatki lammast. Ettevõttele ei kohaldata aga mingeid sanktsioone. Samas on väiketootjad PRIA karistuste ees pidevalt hirmul, iga pisima puuduse   eest võidakse määrata karistus.  Ökoküla jätab nõuded kõigi silme all täitmata ja PRIA ei vaevu neid isegi valimisse panema.                      

Kui loomi karjatatakse poollooduslikel kooslustel ja sellega seoses taotletakse poollooduslike koosluste toetust (PLK), siis enne PRIA-le PLK taotluse esitamist tuleb taotlejal saada keskkonnaametist kooskõlastus taotlusaluste PLK alade kohta (sh kaardid) ning keskkonnaametiga tuleb kooskõlastada ka konkreetsete alade hooldamisviisid, sh karjatamiskoormus, karjatamise ajad jne. PLK hooldamise nõuete täitmist jälgib ja kontrollib kohapeal keskkonnaamet.

PLK kuulub põllumajanduslike keskkonnatoetuste hulka, mille puhul samuti tuleb kohapealseid kontrolle läbi viia 5% taotlejate juures.

Valimid koostab PRIA ja edastab keskkonnaametile, kes viib läbi kohapealse kontrolli ja edastab tulemused PRIA-le. Taotleja ei olnud 2015. a PLK osas kontrollis, seega ei ole keskkonnaamet meile sellekohast infot edastanud.

Lisaks otseselt PLK toetusega seonduvale rollile on keskkonnaametil eraldiseisvad ülesanded seoses loodus- ja keskkonnahoiu korraldamise ja kontrolliga (sh poollooduslike koosluste aladel), loodushoiutoetuste andmisega jne. Küsimuses viidatud seireraport võib olla seotud keskkonna­ameti teiste tegevusvaldkondadega, aga PLK toetusega seoses niisugused dokumendid PRIA-sse ei jõua.

Print Friendly, PDF & Email