Taudikoldes kehtestati karantiin (ERRi VIDEO)

seakatkveebi

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega farmisigadel Valjala vallas Sakla külas kehtestas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija karantiini taudipunktis, Valjala Seakasvatus OÜ kuuluvas seafarmis.

Sama korraldusega kehtestati ohustatud tsoon 3 km raadiuses ümber taudipunkti ja järelevalvetsoon 10 km raadiuses ümber taudipunkti.

Ohustatud tsoonis ja järelevalvetsoonis kehtestatud kitsendusi kohaldatakse vähemalt veel 30 päeva jooksul pärast seda, kui kõikides taudipunktides on sigade katk likvideeritud ja lõppdesinfektsioon tehtud.


OHUSTATUD TSOON 3 km raadiuses taudipunktist

 • Sigu ei tohi viia välja ettevõttest, kus neid peetakse, vähemalt 40 päeva jooksul pärast taudipunkti esialgse puhastuse ja desinfektsiooni läbiviimist.
 • Muud liiki loomi on lubatud ohustatud tsooni tuua ja sealt välja viia vaid veterinaar- ja toiduameti (VTA) loal.
 • Keelatud on sigade liikumine avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud loomakasvatushoonega otseselt seotud teelõigul.
 • Plaanitavast sigade veost läbi ohustatud tsooni on veose omanik kohustatud teavitama veterinaar- ja toiduameti asutust vähemalt 24 tundi ette.

Pärast 40 päeva möödumist taudipunkti esialgsest puhastamisest ja desinfitseerimisest võib VTA lubada transportida sigu otse enda määratud tapamajja, mis eelistatavalt asub ohustatud tsoonis või järelevalvetsoonis, või otse loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse, kus sead viivitamata surmatakse ning nende korjused hävitatakse.


JÄRELEVALVETSOON 10 km raadiuses taudipunktist

 • Seakarjades peab veterinaararst loomi perioodiliselt üle vaatama, et hinnata nende tervislikku olukorda. Kõigist sigade suremise ja haigestumise juhtudest tuleb kohe teatada veterinaararstile, kes viib läbi kõik vajalikud uurimised sigade Aafrika katku suhtes.
 • Liha võib tsoonist välja viia üksnes VTA loal.
 • Järelevalvetsoonis on keelatud sigade liikumine avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud loomakasvatushoone või -rajatisega otseselt seotud teelõigul.
 • Sigade tsoonisisene vedu on lubatud ainult VTA kohaliku asutuse juhi loal.
 • Sigade transport läbi järelevalvetsooni on lubatud vaid tingimusel, et veok tsooni territooriumil ei peatu või sigade transport toimub otse järelevalvetsoonis paiknevasse tapamajja kohe toimuvaks tapmiseks.
 • Majandist, kus sigu peetakse, ei tohi sigu välja viia vähemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui on lõpetatud nakatunud loomakasvatushoone esialgne puhastamine ja desinfitseerimine.
 • Muud liiki loomi tohib järelevalvetsooni tuua ja sealt välja viia vaid VTA loal ning alates kaheksandast päevast pärast tsooni kehtestamist.

Vaata juurde ka Aktuaalse Kaamera uudisklippi SIIT!

 

Print Friendly, PDF & Email