Maavanem kehtestas taudikoldes karantiini (1)

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega farmisigadel Saare maakonnas Valjala vallas Sakla külas kehtestas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija karantiini taudipunktis, Saare maakonnas Valjala vallas Sakla külas Valjala Seakasvatus OÜ kuuluvas seafarmis.

Sama korraldusega kehtestati ohustatud tsoon 3 km raadiuses ümber taudipunkti ja järelevalvetsoon 10 km raadiuses ümber taudipunkti.

Saaremaa_EE4071_administratiivne_tsoonidega

KARANTIINI AJAL KEHTIVAD KITSENDUSED SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL
Karantiin ning järgmised kitsendused ja abinõud kehtestatakse arvestusega, et igasugune risk sigade aafrika katku levikuks oleks välistatud:
1) loomapidaja peab lubama paigutada loomakasvatushoonete ja -rajatiste sissesõiduteedele viidad selgelt nähtava ja püsiva kirjaga “SIGADE AAFRIKA KATK. TAUDI OHT“. Viitade paigutamise korraldab Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) kohaliku asutuse juht;

2) taudipunkti territooriumile tohivad siseneda VTA kohaliku asutuse juhi poolt volitatud isikud ainult ühekordseks kasutamiseks mõeldud kaitseriietuses, mis pärast kasutamist hävitatakse. Jalanõud tuleb desinfitseerida igal väljumisel;

3) sigu võib taudikoldes ümber paigutada ainult VTA kohaliku asutuse juhi loal;

4) kohalik loomatauditõrje komisjon korraldab kõigi taudikoldes olevate sigade kohese hukkamise viisil, mis välistab haiguse leviku;

5) sõnnikut, heitvett, virtsa, nakkuskahtlast allapanu ja muud, mis võib olla nakkuse levitajaks, võib taudikoldest välja viia VTA kohaliku asutuse loal pärast tauditekitaja kahjutustamist;

6) esemed, mis on kokku puutunud vastuvõtliku loomaga, võib taudikoldest välja viia ainult VTA loal pärast nõuetekohast puhastamist ja desinfitseerimist;

7) veokite liikumine taudipunktis ja sealt välja toimub ainult VTA loal ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalve all;

8) loomapidaja peab taudikolde sisse- ja väljapääsude juurde paigutama desobarjäärid ja ümbritseva territooriumi puhastama ning desinfitseerima VTA kohaliku asutuse juhendusel;

9) sigu ei tohi tuua taudipunktis asuvasse loomakasvatushoonesse või -rajatisse enne 40 päeva möödumist puhastus- ja desinfektsiooni ja vajaduse korral desinsekteerimistööde lõpetamisest.

KITSENDUSED OHUSTATUD TSOONIS SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL

1) sigade omanikud on kohustatud pidama sigade registrit ja fikseerima selles kõik sigade arvu muutused vanuse ja tehnoloogiliste rühmade kaupa ning esitama vastavad andmed volitatud veterinaararstile/järelevalveametnikule esimesel nõudmisel;

2) sigade omanikud on kohustatud teatama kõigist sigade lõpmise ja haigestumise juhtudest volitatud veterinaararstile/järelevalveametnikule, kes viib läbi kõik vajalikud uurimised sigade aafrika katku tuvastamiseks;

3) emiste paaritamine on keelatud;

4) iga sigalasse sisenev või sealt väljuv inimene järgib järelevalveametniku juhiseid ja korraldusi, et vähendada nakkuse leviku riski;

5) sea spermat, embrüoid ja munarakke ei ole lubatud ohustatud tsoonis paiknevast ettevõttest välja viia;

6) keelatud on korraldada sigade näitusi, võistlusi ja muid taolisi üritusi, samuti kaubelda sigadega;

7) kõik ohustatud tsoonis sigade ja potentsiaalselt nakatunud materjalide (sõnnik, virts, läga, söödad) transpordiks kasutatavad transpordivahendid desinfitseeritakse Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) poolt määratud vahendiga vastavalt volitatud veterinaararsti/järelevalveametniku ettekirjutusele ja tema järelevalve all. Ükski nimetatud transpordivahend ei või lahkuda ohustatud tsoonis asuvast talust või loomapidamisettevõttest või tapamajast või ohustatud tsoonist tervikuna enne, kui volitatud veterinaararst/järelevalveametnik pole seda üle vaadanud ja selleks luba andnud.

Kitsendused loomsetele saadustele:

1) liha võib tsoonist välja viia ainult VTA loal.

Kitsendused loomade liikumisele:
1) sigu ei tohi ettevõttest, kus neid peetakse, välja viia vähemalt 40 päeva jooksul pärast esmase puhastuse ja desinfektsiooni läbiviimist;

2) muud liiki loomi on lubatud ohustatud tsooni tuua ja sealt välja viia vaid VTA kohaliku asutuse juhi loal;

3) sigade liikumine avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud loomakasvatushoone või -rajatisega otseselt seotud teelõigul on keelatud. Lubatud on sigade transport läbi ohustatud tsooni ainult VTA loal ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalve all tingimusel, et sigadega veok tsooni territooriumil ei peatu. Plaanitavast sigade veost läbi ohustatud tsooni on veose omanik kohustatud teatama VTA kohaliku asutuse juhile 24 tundi ette;

4) VTA kohaliku asutuse juhi loal ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalve all võib väljastpoolt ohustatud tsooni pärinevaid sigu transportida otse ohustatud tsoonis paiknevasse tapamajja koheseks tapmiseks;

5) Pärast 40 päeva möödumist taudipunkti esialgsest puhastamisest ja desinfitseerimisest ning vajaduse korral desinsekteerimisest võib VTA kohaliku asutuse juht lubada transportida sigu kõnealusest ettevõttest kas koheseks tapmiseks otse VTA kohaliku asutuse juhi määratud tapamajja, mis eelistatavalt asub ohustatud tsoonis või järelevalvetsoonis või otse loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse või sobivasse kohta, kus sead viivitamata surmatakse ning nende korjused töötatakse ümber ametliku järelevalve all või erandlikel asjaoludel otse teise ohustatud tsoonis paiknevasse sigalasse tehes seda lisas 12 toodud tingimustel.

KITSENDUSED JÄRELEVALVETSOONIS SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL

Järelevalvetsoonis kehtivad kitsendused ja abinõud:

1) loomaomanik on kohustatud teatama kõigist sigade lõpmise ja haigestumise juhtudest volitatud veterinaararstile, kes viib läbi kõik vajalikud uurimised sigade aafrika katku tuvastamiseks.

2) emiste kunstlik seemendamine on keelatud, välja arvatud juhud, kui seda teeb ainult antud talus või loomakasvatusettevõttes töötav seemendaja, kes kasutab talus või loomakasvatusettevõttes varem olevat või otse kunstliku seemenduse keskusest tarnitud spermat;

3) iga seakasvatusmajandisse sisenev või sealt väljuv inimene järgib asjakohaseid hügieeni-meetmeid sigade aafrika katku viiruse levimisohu vähendamiseks.

Kitsendused loomade liikumisele:

1) sigade liikumine avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud loomakasvatushoone või -rajatisega otseselt seotud teelõigul on keelatud;

2) sigade tsoonisisene vedu on lubatud ainult Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) kohaliku asutuse juhi loal;

3) lubatud on sigade transport läbi järelevalvetsooni tingimusel, et veok tsooni territooriumil ei peatu või sigade transport toimub otse järelevalvetsoonis paiknevasse tapamajja koheseks tapmiseks;

4) sigu ei tohi majandist, kus neid peetakse, välja viia vähemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui on lõpetatud nakatunud majandite esialgne puhastamine, desinfitseerimine ja vajaduse korral desinsekteerimine;

5) kui esmase puhastuse ja desinfektsiooni läbiviimisest viimases taudipunktis on möödunud vähemalt 30 päeva või erandjuhtudel ka varem, samuti kui kitsendused järelevalvetsoonis on kehtinud üle 40 päeva ja vajadus tuleneb looma heaoluga seotud või muudest probleemidest loomade pidamisel seoses uute taudipunktide lisandumisega, on VTA kohaliku asutuse juhil õigus lubada vedada sigu kõnealusest ettevõttest kas koheseks tapmiseks otse VTA kohaliku asutuse juhi määratud tapamajja, mis eelistatavalt asub ohustatud tsoonis või järelevalvetsoonis või otse loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse või sobivasse kohta, kus sead viivitamata surmatakse ning nende korjused töötatakse ümber ametliku järelevalve all või erandlikel asjaoludel otse teise ohustatud tsoonis paiknevasse sigalasse;

6) muid liiki loomi on lubatud järelevalvetsooni tuua ja sealt välja viia vaid VTA kohaliku asutuse juhi loal kõnealuse tsooni kehtestamist alates kaheksandast päevast peale tsooni kehtestamist;

7) keelatud on korraldada sigade näitusi, võistlusi ja muid taolisi üritusi, samuti kaubelda sigadega;

8) kõik järelevalvetsoonis sigade transpordiks kasutatavad transpordivahendid desinfitseeritakse VTA poolt määratud vahendiga vastavalt volitatud veterinaararsti/järelevalveametniku ettekirjutusele. Selle üle teostab järelevalvet volitatud veterinaararst/järelevalveametnik. Ükski nimetatud transpordivahend ei või lahkuda järelevalvetsoonist enne, kui volitatud veterinaararst/järelevalveametnik pole seda üle vaadanud ja selleks luba andnud.

Print Friendly, PDF & Email