Läheneb maamajanduse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor

22.–29. augustil saavad mikroettevõtjad PRIA vahendusel taotleda maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust.

Meede pakub võimalusi erineva sisuga projektide rahastamiseks: ehitamine ja hoone parendamine, masinate ja seadmete ostmine ja paigaldamine, rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine; toetatakse ka investeeringut päikese-, vee- ja tuuleenergia tootmisse ning bioenergia (elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi) tootmisse. Toetust saab projektiga seotud taristu jaoks ja kaasnevateks tegevusteks – ehitiste puhul projekteerimistöö, uuringud, omanikujärelevalve, objekti juurde tee või platsi ehitamine, vajaliku IT-lahenduse ja tarkvara soetamine jne.

Üks taotleja võib rahastusperioodil saada toetuseks kuni 150 000 eurot.

Tulevane investeeringuobjekt on toetatav siis, kui seda ei kavandata otseselt põllumajandustootmiseks, vaid muud liiki ettevõtluseks. Nõuded taotlejale ja toetuse määr sõltuvad sellest, kas ta on põllumajandustootja või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja. Ka taotlusvooru eelarve on planeeritud eraldi: põllumajandusettevõtjatele 3,6 miljonit, mittepõllumajandusettevõtjatele 8,4 miljonit eurot. Toetuse piirmäär neile on vastavalt 50 ja 40 protsenti investeeringu abikõlblikust kulust.

Taotlusi võtab PRIA vastu ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu, kus on juhised e-PRIA kasutamiseks ja taotluse täitmiseks. Et klientidel jätkuks elektroonilises keskkonnas toimingute tegemiseks piisavalt aega ja tuge, on võimalik eeltäitmine alates 15. augustist. Maakondlikes teenindusbüroodes on ka e-PRIA kliendiarvutid, kus saab vajalikke toiminguid teha klienditeenindaja abiga. Nõu saab küsida infotelefonil 73 77 678.

Otsused teeb PRIA pärast taotluste menetlemist ja hindamist hiljemalt 6. detsembriks. Toetuse kättesaamiseks tuleb investeering nõuetekohaselt ellu viia. Meetmest toetatavaid tegevusi aitab rahastada Maa-elu Edendamise SA, kes väljastab laene ja tagatisi.

Sel programmiperioodil on meetme eelarveks kavandatud kokku 57 miljonit eurot, sellest 12 miljonit tänavuseks taotlusvooruks.

Print Friendly, PDF & Email