LUGEJA KÜSIB

Kas ettevõttes peab olema määratud isik, kes lülitab enne seadmete hooldust elektri välja? Töötan tootmisettevõttes ning kardan, et keegi saab viga, kui seadmete hooldamise või parandamise ajal ei ole elekter välja lülitatud.

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula: Ettevõtte riskianalüüsi käigus tuleb tuvastada kõik ohutegurid ja koostada juhend või protseduur elektri välja- ja sisselülitamiseks enne seadmetel hooldus- või remonditööde alustamist. Oluline on võimalikult täpselt kirja panna, kes mida tegema peab ja kes mille eest vastutab.

Näiteks tuleks läbi mõelda:

 • Kes annab korralduse seadme elektritoite välja lülitamiseks?
 • Kes lülitab elektri välja?
 • Kuidas tagatakse, et elektrit ei saa sisse lülitada enne, kui hoolduse/remonditööd on läbi? (näiteks pistiku puhul kasutatav pistikukaitse, elektrikilbi puhul kaitselüliti lukustamine).
 • Kuidas saab hooldus/remonditööde tegija infot, et elekter on väljalülitatud ja ta võib töödega alustada?
 • Kes annab korralduse elektri sisselülitamiseks?
 • Soovitav on elektri väljalülitamine kirjalikult fikseerida, et ei juhtuks arusaamatusi. Selline protseduur võib olla näiteks ohutusjuhendi osa või kirjeldatud muus dokumendis. Oluline on, et protseduur oleks kõikidele asjassepuutuvatele töötajatele allkirja vastu tutvustatud ning keegi perioodiliselt kontrolliks, et protseduuri viiakse õigesti läbi.
 • Üldised nõuded elektriseadmete kasutamiseks võiksid olla ära toodud ka sissejuhatavas juhendis või mõnes ettevõttesiseses dokumendis ning tehtud teatavaks kõikidele töötajatele.

Üldised nõuded elektriseadmete kasutamisel:

 • Tõmmates pistikut pistikupesast välja, tuleb hoida ühe käega pistikust ja teise käega toetada pistikupesa. Keelatud on juhtmest hoides pistikut pesast välja tõmmata;
  Kui seadme juhtmel on nähtavaid vigastusi, ei tohi seadet kasutada;
 • Voolikuga kastmisel tuleb jälgida, et veejuga ei ulatuks elektriliinideni, sest vesi juhib elektrit;
 • Välitöödel vältige elektrijuhtmete paigutamist selliselt, et need võiksid saada kahjustada. Kui tõstuk sõidab juhtmetest üle, tuleb juhtmed katta;
 • Juhtmete vedamisel ühest ruumist teise ei tohi juhtmeid jätta ukse vahele;
 • Talumajapidamistes tuleks ettevaatlik olla elektrikarjustega, neid ei tohi puudutada;
 • Ärge sisenege tiiki või muusse veekogusse, kust pumbatakse vett elektrilise pumbaga;
 • Hoidke eemale elektriliinide juures maha kukkunud juhtmetest, sest need võivad olla pinge all;

Lisainfo: Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Kristel Plangi.

Print Friendly, PDF & Email