VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse juunikuu istungid:

1. juuni

 • kinnitati Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu lähteseisukohad
 • jagati Maasi küla Pajavälja katastriüksus
 • jagati Tumala küla Kalju katastriüksus
 • kinnitati avaliku ürituse luba neljale üritusele
 • tühistati osaliselt vallavanema puhkus
 • kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine
 • kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus Taaliku külas Johannese maaüksusel, Haapsu külas Põllu maaüksusel
 • anti välja ehitusluba Saikla külas Puidukoja maaüksusel OVC halli ehitamiseks; Kuivastu mnt 29 maaüksusel treeningpargi rajamiseks
 • kinnitati hajaasustuse programmi 2015. aasta projekti lõpparuanne

10. juuni

 • kuulutati nurjunuks suuline enampakkumine – Põripõllu küla Mihkli
 • ei rahuldatud üldhooldusteenuse avaldust
 • kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine
 • määrati hooldustoetusi
 • rahuldati sotsiaalteenuste osutamine
 • kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus Liigalaskma  külas Väljamaa maaüksusel

20. juuni

 • kinnitati avaliku ürituse luba neljale üritusele
 • kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine
 • kinnitati Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava koostamise hinnapakkumine
 • kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus Orinõmme külas Raja-mere maaüksusel
Print Friendly, PDF & Email