Vallavalitsuse teated

7. juuni 2016

Isikliku kasutusõiguse seadmine

– seati tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Kärla alevikus munitsipaalomandis olevatele Kärla pargi, Õuemaa ja Jõe tänava  kinnistutele Elektrilevi OÜ kasuks.

Maakorralduslikud toimingud

– ostueesõigusega erastati Lümanda küla Lingi maaüksus eraisikule;

– anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 43 maaüksuse osas valla territooriumil;

– määrati Kraavi mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve Tahula külas;

– määrati Lõugu mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve Kasti külas;

– määrati Kalmu mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve Koidu külas.

Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine

– kinnitati kuue majapidamise hajaasustuse programmi  lõpparuanded.

Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

– anti luba jaanitule korraldamiseks Suure Tõllu Puhkekülas 22.06.2016 kell 19.00 kuni 23.06.2016 kell 03.00.

Muud küsimused

– nõustuti Pähkla hooldekodu kinnistu kasutusse andmisega MTÜ Randvere Tööõppekeskus alates 1.08.2016;

– vabastati tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Sepa küla Niidi talu;

– tehti ettepanek vallavalitsuse poolt moodustatud MTÜ-de tegevus- ja arengutoetuste hindamisrühmale MTÜ Laoküla Külaseltsi toetuse taotluse läbivaatamiseks ja toetuse andmise otsustamiseks.

14. juuni 2016

Riigihanked

– otsustati korraldada lihthange Lümanda põhikooli ehitiste ekspertiisiks;

– kinnitati lihthanke “Lääne- Saare ja Pihtla valla elanikelt üle antavate ohtlike jäätmete kogumine ja vedu” tulemused.

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine

– kinnitati Lümanda küla Lepiku reoveepuhasti rajamise hajaasustuse programmi  lõpparuanne.

Maakorralduslikud toimingud

– määrati Kärla aleviku Jõe tn 2 ja Ita katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve;

– muudeti Kõrkküla Mesila maaüksuse nime;

– Asukülas moodustati Päevalille katastriüksus korteriomandi seadmiseks,

– moodustati Kärla piirkonnas teemaa munitsipaalomandisse taotlemiseks 54 katastriüksust.

Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

– anti luba jaaniürituse korraldamiseks Mändjala Puhkekülas 23.06.2016 kell 19.00 kuni 24.06.2016 kell 05.00 ja 24.06.2016 kell 13.00 kuni 25.06.2016 kell 04.00;

– anti luba jaanitule korraldamiseks Randvere külaplatsil Koidu külas 22.06.2016 kell 20.00 kuni 23.06.2016 kell 01.00.

Muud küsimused

– muudeti hajaasustuse programmi käigus esitatud taotluste vastavuse kontrollimise   komisjoni koosseisu;

– vabastati tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Sepa küla Aaviku talu;

– nõustuti vallavara rendivabastuse pikendamisega OÜ Aus Rüütel taotluse alusel;

– otsustati toetada MTÜ Laoküla Külaseltsi taotlust “Lao- ja Kaisvere külade kokkutulek 02.07.2016” vastavalt tegevus- ja arengutoetuse hindamisrühma 07.06.2016 ettepanekule.

Volikogule esitatavad eelnõud

– Nasva aleviku Kallaku oja lähiala detailplaneeringu kehtestamine;

– Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine;

– kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine;

– maalinnade võrgustiku projektis osalemine.

21. juuni 2016

Maakorralduslikud toimingud

– määrati Mändjala küla Raa katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve;

– muudeti Sõmera küla Kihelkonna metskond 56 katastriüksuse sihtotstarvet;

– muudeti Muratsi küla Arumäe, Mihkli ja Lauri katastriüksuste piire;

– anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 7 maaüksuse osas valla territooriumil;

– otsustati tagastada Kärla aleviku Jõe tn 10a maaüksus.

Riigihanked

– otsustati korraldada riigihange “Õpilaste transpordi korraldamine raamlepingu alusel”.

Sotsiaaltoetused

– nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 28-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele;

– nõustuti täiendava sotsiaaltoetuste maksmisega 20-le puudega isikule;

– nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 5-le puudega lapse perele.

Muud küsimused

– otsustati toetada Lääne-Saare valla Lümanda piirkonnas alaliselt elavaid elanikke segaolmejäätmete konteinerite soetamisel seoses korraldatud jäätmeveo alustamisega;

– vaadati läbi vaie 29.12.2015 korralduse nr 739 osas;

– otsustati moodustada Lümanda lasteaias sobitusrühm.

Andrus Lulla, vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email