Nõuandev komisjon: Saaremaale üks vald (15)

Riigihalduse ministri nõuandjaks loodud Lääne-Eesti piirkondlik komisjon soovitab Saaremaa omavalitsustel ühinemisläbirääkimiste jätkamisel seada sihiks haldusreformi käigus ühe omavalitsuse moodustamine.

Väino-tõemetsLähtudes haldusreformi eesmärkidest ja erinevatest uuringutest on Saaremaa üks toimepiirkond, märgitakse komisjoni esimehe, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa (fotol) allkirja kandvas hinnangus.

Praegune Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste piirkond ei ole ajalooliselt ega territoriaalselt terviklik ühinemispiirkond, ilma Leisi ja Valjala vallata ei täidaks see ka haldusreformi seaduse elanike arvu miinimumsuuruse kriteeriumit. Lääne-Saaremaa valdade ühinemine ilma Kuressaare linnata ei ole omakorda kooskõlas haldusreformi eesmärkidega, kuna nende valdade elanikud on igapäevaselt tihedas teenusrändes Kuressaarega, märgitakse dokumendis.

Kõigis kolmes ühinemispiirkonnas eraldi võimekuse kujundamine seadusega pandud ülesannete täitmiseks ei pruugi olla otstarbekas. Loogiline on, et ühinenud omavalitsus katab maksimaalselt reaalset teenusrände piirkonda ning spetsiifilisema teenusrände osas on Kuressaare ja Lääne-Saaremaa loogiline tervik.

Ida-Saaremaal on potentsiaal välja arendada praegu puuduvad teenused, kuid komisjoni hinnangul on küsitav, kas teenusrände sihtkohad saavad olla loogilised, ning nende väljaarendamine mitmes keskuses ei pruugi olla realistlik ega jätkusuutlik.

Saaremaa oma saarelise iseloomu tõttu on olnud ühtne loogiline ja terviklik haldusüksus. Tänaseks on toimunud kolossaalsed muutused demograafias ja inimeste kommunikatsiooniharjumustes (s.o igapäevane aeg-ruumiline liikumine kui kommunikatsioonipiirkond), mille tulemusena on oluliselt kasvanud Kuressaare roll Lääne-Saaremaal. Orissaare piirkondliku keskuse roll on säilinud Ida-Saaremaal, kuid Leisi ja Valjala kandile ei ole Orissaare olnud piirkondlikuks keskuseks, erinevalt Pöidest ja Laimjalast (mis sisuliselt oli üks kihelkond), märgitakse hinnangus.

Suuremaid keskusi on Saaremaal kaks – Kuressaare ja Orissaare. Nende keskuse roll ja haaratav tagamaa ei ole võrreldavad, kuna üks on maakondlik keskus ligi 14 000 elanikuga, teine kohalik keskus ca 900 elanikuga. Loogiline keskus-tagamaa süsteem saab tekkida vaid nende keskuste osalusel toimuvatel ühinemistel nende loomuliku tagamaaga. Loogiline keskus-tagamaa süsteem ei teki ühinemisel, kus tagamaa ühineb sellele mitte loomuliku keskusega.

Arvestades, et Saaremaa omavalitsuste ühinemisel tekiks nii elanike arvult kui ka territooriumilt väga suur omavalitsus, peab komisjon oluliseks, et ühinemisläbirääkimistel kujundatakse kohalike ja piirkondlike teenuskeskuste võrgustik, mis tagab inimestele ruumiliselt lähedal igapäevateenuste osutamise ja uute teenuse kättesaadavuse.

Samuti tuleks kaaluda piirkondade elanikke kaasavate aruteluareenide loomist, mis võimaldaks kohalike huvide paremat esindamist ja tasakaalustamist ning võimaldaks laiemat kaasamist ja demokraatlikku otsustamisprotsessi.

 

Print Friendly, PDF & Email