VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse istungil 17. mail otsustati:

Anda ehitusluba:

 • elamu ehitamiseks Teenurga mü Mändjala külas;
 • puurkaevu rajamiseks Kopli-Põllu mü Koimla külas.

Määrata:

 • Lümanda külas kinnistu (registriosa number 1316634, katastriüksuse katastritunnus 44001:003:0006) lähiaadressiks Aida-Saadu.

Muuta:

 • Lääne-Saare vallavalitsuse 12.01.2016 korraldusega nr 17 kinnitatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjoni koosseisu ning nimetada komisjoni koosseisu abivallavanem Villi Pihl. Arvata komisjoni koosseisust välja Tiina Luks.

Koondada:

 • Kärla lasteaia majahoidja (0,5) ametikoht alates 30. juunist 2016 seoses tööfunktsioonide üleandmisega arendus- ja ehitusosakonna haldusteenistuse Kärla piirkonna hooldustöötajale;
 • Kärla lasteaia koristaja-perenaise (0,35) ametikoht 30. juunist 2016 seoses tööfunktsioonide üleandmisega arendus- ja ehitusosakonna haldusteenistuse Kärla piirkonna hooldustöötajale.

Anda luba:

 • avaliku ürituse korraldamiseks Lääne-Saare valla territooriumil, ürituse nimi: Saaremaa trophy Saarekoll.

Seada:
sundvaldus Karika kinnistule Kasti külas.

 • Seada Lääne-Saare vallas Kasti külas munitsipaalomandis olevale 2700049 Ergama tee katastriüksusele (katastritunnus 27003:003:0991, koormatava ala pindala kokku 12 m2) tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.

Vallavalitsuse 24. mai istungil otsustati:

Määrata:

 • Tõrise küla Veli katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve;
 • Varpe küla Anne katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve;
 • Saia küla Oru katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve;
 • Tõrise küla Jõe katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve.

Korraldada lihthange:

 • “Lääne-Saare ja Pihtla valla elanike üleantavate ohtlike jäätmete kogumine ja vedu”.
 • Korraldada riigihange: “Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks”.
 • Kvalifitseerida lihthankes: “Lümanda kooli miniväljaku katte vahetus” OÜ G-Floors ja Unigrass OÜ. Tunnistada lihthankes vastavaks OÜ G-Floors ja Unigrass OÜ pakkumised ning tunnistada lihthankes edukaks Unigrass OÜ pakkumus.

Kinnitada:

 • valla sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjoni 19.05.2016. a otsused.

Muuta:

 • Lääne-Saare Vallavalitsuse 12.01.2016 korralduse nr 23 “Lääne-Saare valla hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kinnitamine” lisa 1 Pähkla hooldekodu osas.

Suunata:

 • volikogu otsuse eelnõu “Koovi küla, Kapa-Koovi detailplaneeringu koostamise lõpetamine” järgmisele volikogu istungile.

Kaire Müür, õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes

Print Friendly, PDF & Email