DETAILPLANEERING

Muratsi küla Lahe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 18.05.2016 otsusega nr 1-3/16/48 tunnistati kehtetuks Lahe detailplaneering Muratsi külas. Muratsi küla Lahe detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 3. aprilli 2002 otsusega nr 17. Planeeringu eesmärgid on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, ehituskeeluala 200 meetrit merest vähendamine 50 meetrini ning Lahe maaüksuselt järgnevatele maaüksustele juurdepääsude lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 2,4 ha. Planeeritavatele kruntidele on detailplaneeringuga määratud järgmine ehitusõigus: elamu ehitusaluse pinnaga 300 m², garaaž ehitusaluse pinnaga 100 m², abihoone-kuur ehitusaluse pinnaga 150 m² ja õuekelder ehitusaluse pinnaga 30 m².

Lahe maaüksuste omanik esitas vallavalitsusele 12.04.2016 avalduse Lahe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Maaüksuste omanik soovib maaüksusele suuremat ehitusõigust, kui on detailplaneeringuga lubatud. Lahe maaüksus asub Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu maakasutuse kaardil haljasmaal, kus lubatud maaüksuse sihtotstarbed on elamumaa ja maatulundusmaa. Lahe maaüksusele saab ilma detailplaneeringu olemasoluta anda ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused, mille väljastamisel arvestatakse piirkonna hoonestuslaadiga.

Print Friendly, PDF & Email