MUHU UUDISSED: “Mälestus jääb täitma hingi…”

Kuiega lõppev voastanummer oo juba kindlaste ärksamad ja taibukamad Muhu kooli vilistlased pannud asja uurima, et mis aegus sui vilistlaste kokkusoamine oo. Neh et oo ju juubelivoasta ja siis oo ikka oln.

Tuleb-tuleb, olge mureta. Seitsmeteistmes juuni oo sie kuupäe. Riedene päe siis. Ja pidustused akkavad tassakeste pihta kellu kolmest pääva ja kergest võib sedaviisi minna, et pidu lähäb ikka laupa ominguni välja. Soab kontserti kuulata ja tantsu vihtuda ja niisammati koa juttu aada.

Kooli kodulehe pial oo kõik jutt kirjas, mis kelluaegas miskid asi täpsest akkab ja aset levab, ja sie kontonummer koa, mise piale soab kanda viistesn eurut osavõtmise tasu. Ja sest põle ullu, kui kellu kolmest ep jõva, sest pidu tuleb ju pitk ja rahvast juure oodetse ikka.

Suurem pidu pietse ää spordiallis ja iga lend piaks omad söömad-joomad katsuma ise lava piale muretseda. Mis muidugid ep tähända pooleskid seda, et sialsammas paikas nodi juure osta ep soaks.

Nõnna et kulla lennud, otsige omad kontaktid ja kanalid üles ja pange selleks päävaks laanid paika. Kena ju üle mitme voasta jälle ühteteist nähe ja juttu veereta.

Ja köiks aaks nendegagid kõik seltsis juttu, kis oo juba kuskile Rintsi või Sepamäele või Hellamoa mändade alla puhkama läin. Küll naad kuulvad, kui ikka terve lassitäis rahvast aava ümber oo ja juttu aab.

Üks teene jutt oo mool täna viel. Üks nõuke kumu oo mooni jõudn, et Jaaguda Rein tahab akata asja aama, et soaks Muhuse üles püstita represseeritute mälestusmärgi.

Sie põle tähtis, mõukse poole pial oo muhulane sõdin (neh ja ollis siis sedagid viimase sõja aegas vähätumaks, et ühe ema pojad ollid tükkis teene teesel pool sõjase aetud) või mõuksel muul moel represioonide all kannatan. Ühed muhulased oo puhas ja mäletamist viart oo nad kõik.

Koht oo juba umbest tiada, kus sie monument püsti tahetse panna. Sial hooldekodu kõrvas kena kadakase latsi pial ja masu siegid oo tiada, et kis selle monumendi valmis tieb.

Ja neh, sügiseks oo kindlaste laanid paikas, et kuskohta ja mesmuodi suaks rahvas raha anneta, sest ilma ep soa ju midagid tiha ja rahva toetus, sellel oo ikka kõege suurem jõud ja kõege kangem vägi koa. Sest sie oo tuln puhtast east tahtest. Moo iest sie oo küll puru kena mõte igatahes.

Neh aga olga sedakorda siis jälle moekast, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email