LUGEJA KÜSIB

Kuulsin, et meil on tööl usaldusisik. Millised ülesanded tal on ja mis temast tavalistele töötajatele kasu on?

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu:

Töötajate huve esindab töökohal mitu inimest. Töökeskkonda puudutavate muredega tasub pöörduda töökeskkonnavoliniku või töökeskkonnanõukogu liikmete poole. Nemad on seda ülesannet täitma volitatud töötajad. Lisaks on oluline isik töökollektiivis töötajate usaldusisik.

Usaldusisikuid võib töökohal olla ka mitu. Iga töötaja võib kuuluda ametiühingusse.

Ametiühingu peamine eesmärk on oma liikmete huvide kaitsmine. Ettevõtetes tegutsevad ametiühingu valitud esindajad ehk ametiühingu usaldusisikud, kes esindavad nende töötajate huve, kes on ametiühingu liikmed. Küll võib ametiühingu usaldusisik olla samaaegselt valitud ka kõigi töötajate usaldusisikuks.

Eestis kuulub ametiühingutesse erinevatel põhjustel vähe töötajaid. Seetõttu võivad töötajad valida tööandjaga suhtlemiseks töötajate üld koosolekul kõigi töötajate esindaja ehk töötajate usaldusisiku ka ilma töötajate esindusorganisatsioonita.

Töötajate usaldusisik esindab töötajaid nii töötervishoiu, tööohutuse kui ka töösuhete küsimustes. Tema ülesanded, õigused ja kohustused on oluliselt laiemad kui näiteks töökeskkonnavolinikul. Usaldusisiku kandidaate võivad esitada kõik töötajad ja tööandja juures tegutsev ametiühing, kuid mitte tööandja esindajad.

Üldkoosolek on kohustatud tööandjale viivitamatult pärast koosoleku toimumist ja usaldusisiku valimist teatama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis usaldusisiku valimisest, tema volituste kestusest ja õigusest töötajaid ühiselt esindada.

Usaldusisiku peamine ülesanne on tööandja ja töötajate vahel n-ö vahendajaks olemine. Tema annab tööandjale edasi kõigi töötajate arvamuse ning tööandja saab talle edastada infot, mis peab jõudma kõigi töötajateni.

Teisalt peab usaldusisik omama kõige värskemat informatsiooni tööandja plaanidest ja tegemistest. Ka peab ta teadma töötajate seisu-kohti ja hinnanguid tööandja kavandatavate tegevuste osas.

Töötajate usaldusisikul on õigus takistamatult tutvuda töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega, saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja konsulteerida sel teemal tööandjaga.

Ka võib ta pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid.

Usaldusisik peab ka:

1) osalema töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel, näiteks juhul, kui tööandja soovib muuta töökorraldust või peab plaani töölepingute kollektiivseks ülesütlemiseks;

2) jälgima töötingimuste täitmist ning teatama rikkumisest tööandjale ja vajadusel tööandja tööinspektsioonile;

3) töötaja taotlusel esindama teda töövaidluses tööandjaga enne töövaidlusi lahendavasse organisse pöördumist;

4) aitama kaasa töörahu hoidmisele, kui kollektiivlepingu on kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras sõlminud usaldusisik;

5) tegema koostööd ametiühingu usaldusisiku, töökeskkonna voliniku ja töökeskkonna nõukoguga.

 

Print Friendly, PDF & Email