VALLAVOLIKOGUS

Lääne-Saare vallavolikogu 19. aprilli istungil otsustati

Tunnistada kinnisasja omaniku esindaja avalduse alusel osaliselt kehtetuks Vatskülas Kopli ja Viljamaa detailplaneering Viljamaa tee 5 kinnistu osas.

Tunnistada kinnisasja omanike avalduse alusel osaliselt kehtetuks Kudjape alevikus Ranna ja Mereääre detailplaneering Rannaotsa tee 9 ja 9A maaüksuste osas.

Määrata Lääne-Saare vallas vee-ettevõtjaks AS Kuressaare Veevärk veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 10 (kümneks) aastaks alates 1. mai 2016 kuni 30. aprill 2026. Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Lääne-Saare valla haldusterritooriumi kinnitatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonialad.

Tunnistada kehtetuks Kaarma vallavolikogu 23.11.2011 määrus nr 13 “Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine”.

Omandada Eesti Vabariigilt tasuta Lääne-Saare vallavalitsusele Kalmistu kinnistu Lääne-Saare vallas Abruka külas. Volitada vallavanem sõlmima notariaalset lepingut.

Kinnitada Lääne-Saare valla teede 2016. aasta investeeringute kava.

Taotleda Kudjape alevikus asuv Pähklimetsa tee 8 maaüksus munitsipaalomandisse.

Taotleda Kudjape alevikus asuv Pähklimetsa tee 4 maaüksus munitsipaalomandisse.

Taotleda Pähkla külas asuv Pilli maaüksus munitsipaalomandisse.

Taotleda Lümanda piirkonnas asuvad munitsipaalteede katastriüksused munitsipaalomandisse.

Kinnitada valitsuse liikmete arvuks kuus liiget: vallavanem, üks palgaline liige ehk abivallavanem ja neli mittepalgalist vallavalitsuse liiget.

Nimetada ametisse valitsuse palgaline liige ehk abivallavanem Villi Pihl alates 2. maist 2016.

Määrata Lääne-Saare vallavalitsuse palgalise liikme, abivallavanem Villi Pihli töötasuks 1800 eurot kuus.

Kinnitada Lääne-Saare valla külaraha jaotamise kord.

Kinnitada  Lääne-Saare vallavolikogu ja Lääne-Saare vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.

Anda rendile Lääne-Saare vallas Kärla alevikus Kooli 2A kinnistul asuv katlamaja ja Kärla aleviku võrgupiirkonnas asuvad soojatrassid 20 aastaks SW ENERGIA OÜ-le.

Vastu võtta Lääne-Saare valla Kaarma, Kärla ja Lümanda piirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2026.

Kehtestada Kärla aleviku kaugküttepiirkond.

Jätkata ühinemisläbirääkimisi Kuressaare linnaga ning volitada läbirääkimisi pidama vallavanem Tiina Luks ja arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Andres Tinno.

Lääne-Saare vallavolikogu 25. aprilli erakorralisel istungil otsustati teha ettepanek läbirääkimiste alustamiseks Kuressaare linnavolikogule ning Kihelkonna, Mustjala, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala vallavolikogule haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi liitumismenetluse.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email