VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse aprillikuu istungid

11. aprillil

 • Suulise enampakkumise nurjunuks tunnistamine.
 • Väike-Pahila küla Põllumetsa katastriüksuse jagamine.
 • Maaüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega.
 • Projekteerimistingi­muste väljastamine Saikla külas Puidukoja kinnistul PVC-halli püstitamiseks.
 • Projekteerimistingimuste väljastamine Orissaare alevikus Pärna tn 26 110 kV trafoalajaama püstitamiseks.
 • Ehitusloa väljastamine Maasi külas Karjalaskma metskond 53 terviseraja ehitamiseks.
 • Ehitusloa väljastamine Orissaare alevikus Kuivastu mnt 34A mänguväljaku ehitamiseks.
 • Ehitusloa väljastamine Orissaare alevikus Kuivastu mnt 37 väljaku ehitamiseks.

25. aprillil

 • Ehitusloa väljastamine Randkülas Sihvri maaüksusel puurkaevu ehitamiseks.
 • Puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastamine Järvekülas Uue-Jaagu maaüksusel puurkaevu ehitamiseks.
 • Revisjonikomisjoni akti nr 4 kohta seisukoha kujundamine.
 • Sotsiaaltoetuste avalduste rahuldamine.
 • Koduteenuse osutamine.
 • Vallavalitsuse 28.03.2016. a korralduse nr 55 “Orissaare Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kinnitamine 2016. aastaks” lisa muutmine.
Print Friendly, PDF & Email