VALLAVALITSUSES

Lääne- Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 19. aprillil.

Ehituslubade andmine

 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Sulu mü Koovi külas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Jaagu mü Hirmuste külas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koskla tee 2 jagamisel tekkivatele katastriüksustele Mändjala külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Lepa mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kaubi külas.
 • Määrati lähiaadress Luige ja Lagle mü jagamisel ning piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Mändjala külas.

Muud küsimused

 • Otsustati korraldada lihthange “Lümanda kooli miniväljaku katte vahetus”.
 • Otsustati mitte algatada strateegilise keskkonnamõju hindamist Kallaku oja detailplaneeringule, mis hõlmab Nasva alevikus Kuressaare metskond 608 maaüksust.
 • Otsustati tagasi nõuda hajaasustuse programmi toetus kahelt eraisikult.
 • Moodustati hajaasustuse programmi uue vooru taotluste läbivaatamise komisjon.
 • Otsustati toetada MTÜ-d Saarte Geopark keskkonnahariduslike projektide ja muude tegevuste läbiviimisel 2016. aastal.
 • Otsustati toetada MTÜ-d Vaba Saaremaa trophy Saarekoll korraldamisel 2016. aasta juunis.
 • Otsustati hüvitada osaliselt MTÜ-le EELK Kihelkonna Mihkli Kogudus Lümanda pühapäevakooli sõidukulud Tartusse.
 • Otsustati osaleda riigihangete keskuse korraldataval elektrienergia hulgiostu hankel.

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 26. aprillil.

Maakorralduslikud toimingud

 • Otsustati ostueesõigusega erastada Kärla aleviku Jõe tn 12 maaüksus.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Ellamäe, Moto, Kergliiklustee ja Tuljaku maaüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Lilbi ja Upa külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kihelkonna metskond 58 mü jagamisel tekkivatele katastriüksustele Sõmera külas.
 • Otsustati tagastada Kuuse, Kärla-Kirikukülas ja Mätasselja külas asuv Looni maaüksus.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 25-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 21-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 6-le puudega lapse perele.

Ehituslubade andmine

 • elamu ehitamiseks eraisikule Tamme tee 14 Muratsi külas;
 • suvila ehitamiseks eraisikule Rannamaa tee 6 Mändjala külas.

Muud küsimused

 • Võeti vastu ja suunati avalikustamisele Nasva aleviku Kallaku oja detailplaneering.
 • Moodustati hindamisrühm tegevus- ja arengutoetuste taotluste läbivaatamiseks.
 • Toetati MTÜ Päikesepesa Mändjala ranna hooldamisega seotud tegevusi vastavalt koostöökokkuleppele valla ja RMK-ga.
 • Toetatakse MTÜ Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Selts Abruka allüksuse merepäästevarustuse soetamise projekti “Väikesaarte programm” kaasfinantseeringut.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email