RANNA JA MEREÄÄRE DETAILPLANEERING OSALISELT KEHTETU

Kudjape aleviku Ranna ja Mereääre detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 19.04.2016 otsusega nr 1-3/16/26 tunnistati osaliselt kehtetuks Kudjape aleviku Ranna ja Mereääre detailplaneering. Ranna ja Mereääre planeering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 28. veebruari 2007 otsusega nr 27. Planeeringu eesmärgid on Ranna ja Mereääre kinnistute jagamine, ehitusõiguse määramine üksikelamute rajamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 21 ha. Planeeringuga jagatakse ala 52 üksikelamukrundiks, millele võib ehitada kuni kolm hoonet täisehitusega 10%. Lisaks elamukruntidele on planeeritud kaheksa transpordimaa-, kaks maatulundusmaa- ja üks üldmaakrunt. Planeering realiseeritakse etapiviisilisena: esimeses etapis Ranna ja teises etapis Mereääre kinnistu.

Käesolevaks hetkeks on esimene etapp realiseeritud ja arendaja on kõik Ranna maaüksuse alale jäävad planeeringujärgsed elamukrundid maha müünud. Lisaks elamumaakruntidele võõrandas arendaja ka Rannaotsa tee 9A maaüksuse, mis on planeeringuga määratud üldmaakrundiks.

Uutel maaomanikel puudub huvi Rannaotsa tee 9A maaüksuse avaliku kasutuse jaoks korrastamiseks. Sellest tulenevalt esitasid Rannaotsa tee kaasomanikud Lääne-Saare Vallavalitsusele 28.03.2016 avalduse Ranna ja Mereääre detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Rannaotsa tee 9 ja 9A osas. Vastavalt esitatud avaldusele soovivad omanikud maaüksused liita ja määrata tekkivate maaüksuste sihtotstarbeks elamumaa. Avaldusele on lisatud planeeringualasse jäävate kruntide maaomanike nõusolekud üldkasutatava maa likvideerimiseks ja Rannaotsa tee 9 ja 9A liitmiseks.

Rannaotsa tee 9 ja 9A maaüksused asuvad Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardil pereelamute alal, kus lubatud maaüksuse sihtotstarve on elamumaa. Seega saab Rannaotsa tee 9 ja 9A maaüksuste liitmisel tekkivale maaüksusele lähiaadressiga Rannaotsa tee 9 ilma detailplaneeringu olemasoluta anda ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused, mille väljastamisel arvestatakse Ranna ja Mereääre detailplaneeringuga määratud ehitusõigusega. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

Katrin Kuuskplaneerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email