DETAILPLANEERING: Kallaku oja lähiala, Kopi ja Viljamaa

Nasva aleviku Kallaku oja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Saare Vallavalitsuse 26. aprilli 2016 korraldusega nr 2-3/16/196 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva aleviku Kallaku oja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse jagamine, sihtotstarbe määramine, puhkeotstarbelise üldkasutatava maa teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja keskkonnatingimuste seadmine.

Käesoleva detailplaneeringuga eraldatakse olemasolevast Kuressaare metskond 608 kinnistust üldkasutatava maa krunt eesmärgiga rajada krundile kalamehi teenindav parkla koos paatide vettelaskmise kohaga, infotahvlite, vaatetorni ja vajadusel ajutiste käimlatega. Planeeritav ala haarab osaliselt enda alla Nasva alevikus paikneva Kuressaare metskond 608 maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 34804:005:0128, haldaja Riigimetsa Majandamise Keskus) paikneva Kallaku oja lähiümbruse pindalaga ca 0,7 ha.

Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga (edaspidi ühisplaneering) ning vastab kehtivaile seadustele ja muudele õigusaktidele. Vastavalt ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala planeeritaval puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16–29 mai 2016. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Lääne-Saare vallamajas (Marientali tee 27, Kuressaare) sekretäri juures infolaual, Nasva klubis ja valla kodulehel aadressil http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-vaeljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Lääne-Saare Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressil vald@laanesaare.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 31. mail kell 16 Lääne-Saare vallamaja III korruse saalis.

Katrin Kuusk, maakorralduse ja planeerimise peaspetsialist


Kallaku oja detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Lääne-Saare Vallavalitsus otsustas 19.04.2016 korraldusega nr 179 mitte algatada Lääne-Saare vallas Nasva alevikus asuva Kuressaare metskond 608 (34804:005:0128) maaüksuse detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist.

Kaarma Vallavalitsuse 17. veebruari 2014. a korraldusega nr 54 algatatud detailplaneeringu eesmärgid on maaüksuse jagamine, sihtotstarbe määramine, puhkeotstarbelise üldkasutatava maa teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja keskkonnatingimuste seadmine. Lähtuvalt eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus olulist strateegilist keskkonnamõju ja kavandataval tegevusel puudub piiriülene keskkonnamõju.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel http://www.läänesaare.ee/ või Lääne-Saare vallavalitsuses (Marientali tee 27, Kuressaare, tel 45 20 450) E, K, N kl 8–17; T kl 8–18 (lõuna kl 12–12.30); R kl 8–13 (ilma lõunata).


Vatsküla Kopi ja Viljamaa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 19.04.2016 otsusega nr 1-3/16/25 tunnistati osaliselt kehtetuks Kopi ja Viljamaa detailplaneering Vatskülas. Vatskülas Kopi ja Viljamaa kinnistu detailplaneering (edaspidi planeering) kehtestati Kaarma Vallavolikogu 21. aprilli 2010 otsusega nr 23. Planeeringu eesmärgid on Kopi ja Viljamaa kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine kaheteistkümne üksikelamu rajamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeringuala suurus on ca 18 ha.

Planeeringujärgselt moodustatud Viljamaa tee 5 kinnistu (katastriüksuse katastritunnus 27003:003:1010, sihtotstarve elamumaa, suurus 11 420 m2) omaniku esindaja esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele avalduse planeeringuga määratud hoonestusala nihutamiseks. Planeeringuga on Viljamaa tee 5 hoonestusala määratud kõrghaljastusega alale. Kuna kinnistul asub ca 2700 m2 suurune looduslik rohumaa, soovib omanik säilitada kõrghaljastuse ja ehitada lagedale alale. Kuna planeeringuga on kohustus säilitada kõrghaljastus ja ehitustegevusega mitte mõjutada olemasolevat looduslikku olukorda, on omaniku soov kooskõlas planeeringu eesmärkidega.

Viljamaa tee 5 kinnistu asub Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardil haljasmaal, kus lubatud maaüksuse sihtotstarbed on elamumaa ja maatulundusmaa. Viljamaa tee 5 kinnistule saab ilma detailplaneeringu olemasoluta anda ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused, mille väljastamisel arvestatakse Kopli ja Viljamaa detailplaneeringuga määratud ehitusõigusega. Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega on tagatud selle terviklahenduse elluviimine.

Katrin Kuusk, planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email