Seaduseparandused pakuvad Ida-Saarele päästerõnga (1)

Riigikogu menetluses olevale haldusreformi seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekud võivad kavandatavat Ida-Saare valda võimalikust sundliitmisest säästa.

Andres Metsoja, Toomas Kivimäe ja Mark Soosaare esitatud muudatusettepanek käsitleb omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastavale kohalikule omavalitsusele erandi kohaldamist. Muudatusettepaneku kohaselt tuleks erandit kohaldada, kui miinimumsuuruse kriteerium on täidetud 90% ulatuses ja liituvad omavalitsused moodustavad loogilise terviku.

Mark Soosaar, Kalev Kotkas ja Helju Pikhof on esitanud muutmiseks ettepaneku, et erand on kohaldatav, kui ühinevad vähemalt kaks omavalitsust ja tekib vähemalt 500 m² omavalitsusüksus. Seaduseelnõus nähakse praegu ette vähemalt 900-ruutkilomeerise pindalaga omavalitsused. Sotside fraktsiooni kui terviku tehtud ettepanekute hulgas on sarnane ettepanek, milles nähakse erandi kohaldamist juhul, kui ühinevad ühe saare kolm omavalitsust ja moodustavad ühtse territooriumi pindalaga vähemalt 500 ruutkilomeetrit.

Plaanitava Ida-Saare valla puhul on probleemiks nii elanike arv, mis jääb paarisaja võrra alla seaduses nõutava 5000 inimese, ja ka pindala, mis liitumise järel ei küündi 900 ruutkilomeetrini.

Riigi esindajad on varem kinnitanud, et ühendomavalitsused, mis liitumise järel ei vasta seaduses nõutud miinimumkriteeriumidele, kuuluvad suure tõenäosusega valitsuse poolt sundliitmisele. Eelnimetatud seadusemuudatused tähendaksid aga, et riigipoolne liitmine ühendvalda edaspidi ei ähvardaks.

Print Friendly, PDF & Email