VALLAVOLIKOGU TEATED

Volikogu istung toimus 17. veebruaril, kus otsustati:

Taotleda munitsipaalomandisse Lääne-Saare vallas Endla külas maaüksus lähiaadressiga Mõisa, pindalaga 1,1 ha, sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Taotleda munitsipaalomandisse Lääne-Saare vallas Kaarma-Kirikukülas maaüksus lähiaadressiga Linnuse, pindalaga 7,46 ha, sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Tunnistada kinnisasjade omanike avalduse alusel osaliselt kehtetuks Nasva alevikus Paadiku detailplaneering Tiigi põik 1 ja 3 maaüksuste osas.

Tunnistada kinnisasjade omaniku avalduse alusel kehtetuks Sikassaare külas Ränga detailplaneering.

Lubada vallavalitsusel korraldada riigihange jäätmekäitlusteenuse osutaja leidmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks tähtajaga kolm aastat.

Lubada vallavalitsusel korraldada korraldatud jäätmeveo riigihange hankelepingu sõlmimiseks tähtajaga kolm aastat.

Asutada Lääne-Saare valla noorsootöö korraldamiseks ja koordineerimiseks Lääne- Saare vallavalitsuse hallatav asutus Lääne-Saare Avatud Noortekeskused.

Asutada Lääne-Saare vallale kuuluvate maaüksuste ning hoonete ja rajatiste, sh ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, elektrisüsteemi, tänavavalgustusrajatiste ja süsteemide, transpordi- ja muude infrastruktuurirajatiste ning kalmistute haldamiseks Lääne-Saare vallavalitsuse hallatav asutus Lääne-Saare Haldus.

Muuta Lääne-Saare vallavolikogu 22. aprilli 2015. a otsusega nr 23 kehtestatud Lääne-Saare vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu.

Lubada Lääne-Saare vallavalitsusel korraldada vallavara kindlustaja leidmiseks vajalik hange perioodiks 2016–2018 ja sõlmida vastavad lepingud.

Kinnitada Lääne-Saare Avatud Noortekeskuste põhimäärus.

Kinnitada Lääne-Saare Halduse põhimäärus.

Võtta vastu Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri.

Muuta Lääne-Saare vallavolikogu 17.11.2015 määrust nr 1-2/15/57 “Lääne-Saare valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine”.

Muuta Lääne-Saare vallavolikogu 18.12.2014 määrust nr 33 “Lääne-Saare Vallavalitsuse põhimäärus”.

Muuta Lääne-Saare vallavolikogu 24.03.2015 määrust nr 22 “Mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise ja kasutamise kord”.

Võtta vastu Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026 .

Võtta vastu reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Lääne-Saare vallas.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email