VALLAVALITSUSE TEATED

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid. Istung toimus 16. veebruaril.

Ehituslubade andmine

 • laohoone ehitamiseks Taavo Tenno Autokoolile Kuressaare tee 2A Kudjape alevikus;
 • elamu lammutamiseks eraisikule Jaagu mü Vatskülas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Saadu mü Hakjala külas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Männiku tee 4 Muratsi külas.

Kasutusloa andmine

 • elektrituuliku kasutamiseks Baltic Workboats AS-ile Sadama tee 24A Nasva alevikus.

Maakorralduslikud toimingud

 • Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Mudiste katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Nasva alevikus.
 • Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Jootme-Andruse katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Jootme külas.
 • Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Nuki katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Saia külas.
 • Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kuuse tee 4 ja 6 katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele Lahekülas.
 • Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kustu katastriüksuse maaüksustele Upa külas.
 • Lähiaadress “Reediku” määrati Kotlandi külas.
 • Lähiaadress määrati Kadakokka katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Muratsi külas.

Muud küsimused

 • Anti garantiikiri kaasfinantseeringuks MTÜ Saarte Kalurite Ühing projektile “Harrastuskalapüügi taristu väljaarenduseks Suur- ja Linnulahe Kallaku oja piirkonnas”.
 • Piirati liiklust kohalikel teedel seoses ebasoodsate ilmastikuoludega ning teede konstruktsiooni nõrgenemisega.
 • Vabastati korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt Tinore-Otsa kinnistu omanik Muratsi külas.
 • Otsustati Suurispuu maaüksuse tagastamine Eeriksaare külas.
 • Kiideti heaks Kärla lasteaia arengukava ja suunati see avalikustamisele.
 • Muudeti Varpe küla Tirrutalu hajaasustuse programmi projekti ja vähendati omafinantseeringut.
 • Otsustati rahastada kampaania “Saarele sündinud 2016” komplektide valmistamist.

Andrus Lulla, vallasekretär


Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid. Istung toimus 23. veebruaril.

Ehituslubade andmine

 • puurkaevude rajamiseks eraisikutele Liiva mü Vatskülas; Kuberneri mü Mändjala külas; Hannese mü Mändjala külas; Kuressoo mü Kõrkkülas; Kristjani mü Upa külas ja Metsa mü Kaarma külas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Lähiaadress määrati Kurvekünka katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kasti külas.
 • Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Sarapiku tn 1 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Aste alevikus.
 • Lähiaadressid määrati 22 maaüksusele kohanimede määramise korra alusel.
 • Määrati Kärla alevikus Ülejõe tn 10 maaüksusel asuvate hoonete teenindamiseks vajalik maa hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 17-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 19-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 6-le puudega lapse perele.

Andrus Lulla, vallasekretär


Nasva aleviku Paadiku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 • Lääne-Saare Vallavolikogu 17.02.2016 otsusega nr 1-3/16/6 tunnistati osaliselt kehtetuks Paadiku detailplaneering Nasva alevikus. Paadiku detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 25. märtsi 2009 otsusega nr 27. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine seitsmeks üksikelamukrundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning sellega kaasnevate ehitustingimuste, servituutide vajaduste määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja haljastuse planeerimine. Planeeringuala suurus on 2,6 ha. Elamumaa kruntidele on Paadiku detailplaneeringuga määratud järgmine ehitusõigus: maksimaalne ehitusalune pindala 330 m2 (sh elamu kuni 200 m2 ja abihooned 130 m2), maksimaalne kõrgus 8,5 m, kuni 1,5 korrust, katusekalded 37o–45o.
 • Tiigi põik 1 ja 3 maaüksuste omanikud esitasid vallavalitsusele 11.01.2016 avalduse Paadiku detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks Tiigi põik 1 ja 3 osas, kuna planeeringujärgsete kruntide piirid ja arv on muutunud.
 • Tiigi põik 1 ja 3 maaüksused asuvad Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardil planeeritaval pereelamute alal, mille all mõistetakse ühepere-elamumaad kompaktse hoonestusega aladel. Pereelamute ala juhtfunktsiooni alal on lubatud sihtotstarve elamumaa. Seega saab Tiigi põik 1 ja 3 maaüksusele ilma detailplaneeringu olemasoluta anda ehitusloa-kohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

Sikassaare küla Ränga detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 • Lääne-Saare Vallavolikogu 17.02.2016 otsusega nr 1-3/16/8 tunnistati kehtetuks Ränga detailplaneering Sikassaare külas. Ränga detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 30. mai 2007 otsusega nr 63. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks ärimaakrundiks, ehitustingimuste määramine ärihoonete ja parklate rajamiseks, servituutide vajaduste määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja haljastuse planeerimine. Planeeringuala suurus on 1,84 ha. Planeeritavatele kruntidele on detailplaneeringuga määratud järgmine ehitusõigus: maksimaalne ehitusalune pindala 32–42%, maksimaalne kõrgus 15 m, kuni 5 korrust, lamekatus. Planeeringujärgsed krundid moodustati 2007. aastal lähiaadressidega Ringtee tn 2, Ringtee tn 4 ja Ringtee tn 4A. Praeguseks ei ole planeeringujärgseid krunte hoonestatud.
 • Planeeringujärgsete maaüksuste omanik esitas vallavalitsusele 11.02.2016 avalduse Ränga detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Maaüksuste omanik ei ole detailplaneeringut algatanud ja ei soovi detailplaneeringut realiseerida. Ringtee tn 2, Ringtee tn 4 ja Ringtee tn 4A maaüksused asuvad Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu maakasutuse kaardil ettevõtlusalal, mille all mõistetakse keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja teenindusettevõtete maad. Maaüksusi kasutatakse praegu puiduladustamise platsidena.
Print Friendly, PDF & Email