Reovee käitlemine nüüdsest luubi all

Lääne-Saare vallavolikogu võttis 17. veebruaril määrusega nr 1-2/16/4 vastu “Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja Lääne-Saare vallas”. Eeskirja mõte ja vajadus on reguleerida õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee kohtkäitluse ja äraveoga Lääne-Saare valla haldusterritooriumil, tagamaks reovee keskkonnasõbralikku käitlemist ja looduskeskkonna püsimist.

Saaremaal on põhjavesi suures osas kaitsmata või nõrgalt kaitstud, seega on äärmiselt oluline toimida reoveepuhastite ja kogumismahutite paigaldamise ja kasutuselevõtu osas targalt, vältides joogivee kvaliteedi halvenemist. Reovee ebaõige kohtkäitlus ja äravedu võivad kergesti joogivee kvaliteedi rikkuda. Veekvaliteedi taastamine on aga märksa aeganõudvam ja kulukam kui selle ennetamine. Tihtipeale ei ole tekkinud kahju enam võimalik heastada.

Reovee kohtkäitlus on reovee kogumine, puhastamine ja selle tulemusena tekkiva heitvee immutamine pinnasesse, samuti reoveesette kompostimine kinnistu piires. Reovee kohtkäitlusrajatis on kuivkäimla lampkast, reovee kogumismahuti või omapuhasti, mis üldjuhul koosneb septikust või biopuhastist ja sellele järgnevast imb- või filtersüsteemist või puhasti läbinud heitvee juhtimisest kinnistusisesesse veekogusse.

Eeskirjas on kirjeldatud reovee kogumismahuti ja omapuhasti paigaldamise, ümberehitamise, asendamise, kasutuselevõtmise ja likvideerimise korda. Eeskirjaga sätestatakse nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele, selle kasutamisele, hooldusele ja tühjendamisele, samuti reovee äraveole ja purgimisele (s.o heitvee tekkekohast väljapumpamine, transport ja ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine). Eeskirja ja muude reovee kohtkäitlust reguleerivate õigusaktidega, nagu ka soovituslike juhendmaterjalide ja näidetega, on võimalik lähemalt tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel (www.läänesaare.ee).

Vastavalt eeskirjale on omapuhasti omanikel nüüdsest kohustus omapuhasti olukorda vähemalt kord poolaastas kontrollida ning kanda tähelepanekud ja hooldustööde kirjeldused hoolduspäevikusse, mille kandeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat. Ka purgimisteenuse tellimisel on kohustuslik nõuda purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet äraveetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitada seda vähemalt kaks aastat kui tõendusmaterjali käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

Eeskirja rikkumiste avastamisel on õigus teha ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste mittekõrvaldamisel määratud tähtajaks võib omavalitsus tühistada väljaantud kohtkäitlusrajatise kasutusloa, samuti korraldada erakorralisel vajadusel rajatise nõuetele vastavusse viimise rikkuja kulul. Kui püstitatud on põhjavee kaitstust mittearvestav ja reostav kohtkäitlusrajatis, on õigus vastavalt ehitusseadustikule karistada lisaks rajatise ümberehitamise nõudele selle omanikku ka rahalise trahviga (füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut, s.o 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot). Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot.

Arvestades keskkonnareostuse tõsiseid tagajärgi, suhtub Lääne-Saare vallavalitsus eeskirja rikkumisse täie tõsidusega. Hooligem meid ümbritsevast keskkonnast ja kandkem hoolt selle eest, et ka tulevased põlved saaksid nautida puhast looduskeskkonda.

Liina Saar, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email