Uue valla struktuur kirjutati lahti (4)

Avalikkusele seni veel tutvustamata ühendvalla struktuurimudel näeb ette suurt koormust ja otsustamisõigust keskustesse moodustatavatele haldus-teenuskeskustele.

Kuressaare linnavalitsuse koostatud ühendomavalitsuse struktuurimudel on põhjalik dokument, mida on seni tutvustatud vallavanematele. Saarte Hääl annab lühiülevaate tulevase omavalitsuse võimalikust elukorraldusest.

Praegu ei ole veel kokku lepitud volikogu suuruses. Kui algselt oli jutt 49-kohalisest, siis nüüd on räägitud suisa 31-kohalisest volikogust. Volikogu valimisteks moodustatakse vaid üks valimisringkond.

Volikogude komisjonid peaksid olema moodustatud nii, et igas komisjonis oleks vähemalt üks esindaja igast piirkonnast. Ühe variandina saaks suuremate küsimuste korral moodustada piirkondlikke komisjone.

Valda juhiks poliitiline vallavalitsus. See koosneks vallavanemast ja abivallavanematest, kes vastutavad oma töölõigu eest valdkondlikult. Vallavalitsus koosneks valdkondlikest osakondadest, mida juhiks osakonna juhataja. Osakondades tegeletakse keskselt korraldatavate teenuste ja arendustegevusega. Igapäevateenuseid osutaksid hallatavad asutused ja haldus-teenuskeskused.

Haldus-teenuskeskused rajataks praegustesse omavalitsuste keskustesse. Seal osutatakse kodanikega vahetut kokkupuudet eeldavaid teenuseid ja tagatakse valla varade haldamine. Keskuste piirkondades oleks 1000–1500 elanikku.

Haldus-teenuskeskused alluksid regionaalvaldkonna abivallavanemale ja neil oleks kohaliku elu korraldamisel suur roll. Seal tegeletakse varade majandamisega, teenuste järelevalvega, kohaliku kogukonnaga suhtlemisega ning kodanikeühenduste, külakeskuste ja külade toetamise ja tegevuse hoogustamisega.

Samuti teostatakse järelevalvet teehoolduse ja heakorrahangete üle. Koordineeritakse ka kultuuri-, vaba aja ja spordialast tegevust ning kodanikeühenduste tegevust ja toetatakse kõike seda pisiasjades. Loomulikult jääks kohapeale ka esmane sotsiaaltöö.

Haldus-teenuskeskuse ja selle töötajate ülesanded ja vastutusala kujundatakse nii, et neile jääb õigus teha kohapealseid operatiivseid otsuseid. Sellega on struktuuri koostajate hinnangul olemas töötajate vahetu vastutus elanike ees.

Haldus-teenuskeskust hakkaks juhtima üks selle ametnikest. Juhi nimetab abivallavanema ettepanekul ja eelnevalt halduskoguga konsulteerides ametisse vallavalitsus ning see isik peaks olema kogukonna tunnustatud liider. Juhil oleks üsna lai tööpõld, kuid praegu on spetsialistide hinnangul veel vaja määrata, kui palju peab tulevane juht hakkama näiteks rahastusotsuste puhul kooskõlastama neid halduskoguga. Igal haldus-teenuskeskusel on valla eelarves oma alaosa.

Juhul kui mõni omavalitsus soovib luua osavalla, siis moodustatakse ka halduskogu. Teadupoolest pole haldusreformiseaduse eelnõus osavalla moodustamine mitte kohustus, vaid võimalus.

Print Friendly, PDF & Email