Kõige rohkem mullakaitse toetust sai Kõljala POÜ (1)

Esimest korda välja makstud piirkondliku mullakaitse toetust sai üheksa Saaremaa põllumajandustootjat, kokku enam kui 35 000 eurot.

Kõige suurema toetusesumma erodeeritud ja turvasmuldade jätkusuutliku kasutamise ning muldade degradatsiooni vähendamiseks ette nähtud meetmest sai Saare maakonnas Kõljala POÜ, kelle kontole kantakse 17 548 eurot 350 hektari põllumaa eest. Kõljalale makstav toetusesumma on selle meetme raames Harjumaa ettevõtte AS Metsaküla Piim (27 680 eurot) järel Eestis suuruselt teine.  “Mul on Reeküla soo, mul on Haeska soo ja Putla soo, igal pool on turbamullad,” ütles Kõljala POÜ juht Tõnu Post.

Kuna turvasmuldade kasutamisel turvas laguneb ja mineraliseerub, tuleks toetuse maksmise tingimuste kohaselt vältida või vähendada turvasmuldade harimist ja soodustada turbaalade viimist püsirohumaade alla.

“Kuna meil on põhiline rohusööda tootmine, siis meil ongi sobiv kasutada seda meedet ära turbamuldade kaitseks ja saada selle eest ka toetust,” lausus Post, kelle sõnul pole nad turbamuldadel teravilja reeglina kasvatanudki.

Piirkondliku mullakaitse toetuse maksmise üks eesmärk on turvasmuldade mullaerosiooni piiramine. Mullaerosioon mõjutab oluliselt mullaviljakust ja on üks olulisemaid toitainete väljakannet põhjustavaid protsesse. Eriti tundlik on erosiooni suhtes mustkesa, aga ka maa, millel kasvatatakse vaheltharitavaid kultuure. Teraviljade kasvatamisel on erosiooniohtlikum periood künnist kuni taimkatte kujunemiseni. Üks olulisi erosiooni tõkestamise meetmeid on selliste alade püsirohumaade alla viimine.

Toetused makstakse taotleja arvelduskontole hiljemalt 30. juuniks. Toetuse ühikumäär on 50 €/ha aastas.

 

Print Friendly, PDF & Email