VALLAVALITSUSES

Lääne- Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 2. veebruaril.

Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimine

Otsustati kompenseerida eraisikule Austla külas asunud endise Koki talu 13,025 ha maad.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koimla külas Kopli-Põllu katastriüksuste piiri muutmisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koimla külas katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Volikogule esitatavad eelnõud

Eelnõudena otsustati volikogule esitada:

 • Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri.
 • Loa andmine riigihangete korraldamiseks. Koostaja U. Sepp.
 • Lääne-Saare Avatud Noortekeskuste põhimäärus. Koostaja M. Simmer.
 • Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 22 “Mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise ja kasutamise kord” muutmine. Koostajad M. Lipu ja H. Alas.

Muud küsimused

Anti volitused maanteeametile Lümanda küla ristmiku ja tänavavalgustuse ehitamise ning omanikujärelevalve riigihangete korraldamiseks.

Anti MTÜ Randvere Heaks garantiikiri SA Kodanikuhüppe Sihtkapitali arenguhüppe vooru esitatud taotluse “Randvere seltsimaja katus pea kohale” omaosaluse tasumise kohta.

 

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 8. veebruaril.

Ehituslubade andmine

 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Aaviku-Pärna mü Koimla külas;
 • elamu ehitamiseks eraisikule Serve mü Parila külas.

Kasutusloa andmine

 • antennimasti kasutamiseks Elisa AS-ile Väravavahi mü Sikassaare külas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Laratsi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kuke külas.
 • Määrati lähiaadress Lenardi katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kaarmise külas.
 • Määrati  lähiaadress ja sihtotstarve Keskpõllu, Hanni ja Kulli katastriüksuste liitmisel tekkivatele katastriüksustele Kaubi külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Jaagu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Käesla külas.
 • Moodustati Mändjala küla Nurga katastriüksuse jagamisel liikluspind ning maaüksustele määrati lähiaadress ja sihtotstarve.
 • Moodustati Nasva alevikus liikluspind Järviku tee, määrati kohanimi ja ruumikuju.
 • Moodustati maa munitsipaalomandisse taotlemiseks Kaarma-Kirikukülas Linnuse maaüksus.
 • Moodustati maa munitsipaalomandisse taotlemiseks Endla külas Mõisa maaüksus.
 • Moodustati maa munitsipaalomandisse taotlemiseks Kuusnõmme külas Juurinina maaüksus ja määrati sihtotstarve.

Volikogule esitatavad eelnõud

Eelnõudena otsustati  volikogule esitada:

 • Lääne-Saare valla ÜVK arengukava;
 • Lääne-Saare valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
 • Nasva aleviku Paadiku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine;
 • Sikassaare küla Ränga detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;
 • Kaarma-Kirikuküla Linnuse maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;
 • Endla küla Mõisa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;
 • Volituste andmine;
 • Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine;
 • Hallatava asutuse Lääne-Saare Haldus asutamine ja põhimääruse kinnitamine;
 • Vallavalitsuse põhimääruse muutmine;
 • Hallatava asutuse Lääne-Saare Avatud Noortekeskused asutamine;
 • Vallavolikogu 18.11.2015 määruse nr 57 muutmine.

Muud küsimused

Kutsuti tagasi ja määrati sihtasutuse Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu liikmed.

Tunnistati kehtetuks Kaarma Vallavalitsuse 11.03.2011 määrus nr 4.

Andrus Lulla, vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email