DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMINE

Laheküla Kotka tee 5 koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääne-Saare valla Laheküla Kotka tee 5 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22.02–6.03.2016. Alal kehtib Jalaka II maaüksuste detailplaneering. Projekteerimistingimustega lubatakse elamu projekteerida osaliselt väljapoole detailplaneeringuga ette nähtud hoonestusala ning elamu katuse kaldenurk planeerida erinevalt detailplaneeringu arhitektuurinõuetes elamule määratud kaldenurgast.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Lääne-Saare valla veebilehel http://www.laanesaare.ee ning E–N kl 8–17 ja R kl 8–13 Lääne-Saare vallavalitsuse kantseleis I korrusel.
Väljapaneku ajal võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal, posti teel või saates kirja e-aadressil vald@laanesaare.ee.
Täiendav info tel 45 20 473.


Abruka küla Kadaka detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 27. jaanuari 2016 otsusega nr 1-3/16/3 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Abruka küla Kadaka detailplaneering (katastriüksuse katastritunnus 34801:014:0092) pindalaga ca 40 ha. Planeeringu eesmärk on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Kadaka detailplaneering sisaldab endise Kaarma valla kehtiva üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) muutmise ettepanekut. Vastavalt üldplaneeringule jääb planeeringuala Läänemere ehituskeeluvööndisse. Endiste talukohtade taastamiseks ja hoonestamiseks tehakse ettepanek vähendada Läänemere ehituskeeluvööndit, kuna ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeluala vähendamist taotletakse planeeritud ehitusõigusega elamumaakruntidel Taavi ja Eva planeeritavate ehitiste aluse pinna ulatuses. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. veebruar – 27. märts 2016. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Lääne-Saare vallamajas (aadressil Marientali tee 27, Kuressaare) sekretäri juures infolauas, Abruka raamatukogus ja valla kodulehel aadressil: http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-vaeljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult Lääne-Saare vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressil vald@laanesaare.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29. märtsil kell 16 Lääne-Saare vallamaja III korruse saalis.


Upa küla Kustu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 27. jaanuari 2016 otsusega nr 1-3/16/2 “Upa külas Kustu detailplaneeringu kehtestamine” kehtestati Upa külas Kustu detailplaneering pindalaga ca 4,4 ha. Planeeringu eesmärk on olemasoleva hoonestatud krundi jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteline lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga ning vastab kehtivaile seadustele ja muudele õigusaktidele.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööpäevadel Lääne-Saare vallamajas (aadressil Marientali tee 27, Kuressaare) ning valla kodulehel http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud

Mändjala küla Vana-Värava detailplaneeringu algatamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 128 lõikele 7 teatame, et Lääne-Saare Vallavalitsuse 26. jaanuari 2016 korraldusega nr 2-3/16/33 “Mändjala külas Vana-Värava detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati Mändjala külas Vana-Värava maaüksuse (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0421) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga.

Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressil: http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine.

Print Friendly, PDF & Email