VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse istung toimus 20. jaanuaril.

Ehitusloa andmine

 • elamu ja abihoone ehitamiseks Kotka tee 1 Lahekülas;
 • puurkaevu rajamiseks Männiku mü Taritu külas.

Valla vara kasutusse andmine

Kaarma külas asuv munitsipaalomandis olev Spordimaja kinnistu koos spordimajaga anti otsustuskorras kasutada tasu eest 10 aastaks osaühingule Aus Rüütel valla elanike ja külaliste vaba aja veetmise ja sellega seotud teenuste parandamise eesmärgil.

Muud küsimused

 • Võeti vastu Lümanda Karu-Kati lasteaia arengukava.
 • Kooskõlastati vallavolikogu 16.12.2015 otsuse nr 66 alusel ettevalmistatud Kuressaares Kastani tn 20 asuva kinnistu ja hoone kasutuslepingute projektid.
 • Vallavolikogule esitatakse “Noorte projektlaagri pidamise korra” ja “Sihtasutuse Lääne-Saare Hoolekanne põhikirja muutmise” eelnõu.
 • Andres Tinno andis ülevaate Soome Pirkkala valla külastusest ning sealsest sotsiaalhoolekande süsteemist ja asutustest.
 • Kooskõlastati MTÜ Eesti Naabrivalve esitatud leping naabrivalvesektori loomiseks Sikassaare külas.

Lääne-Saare vallavalitsuse istung toimus 26. jaanuaril

Sundvalduse seadmine

Seati tähtajata sundvaldused Elektrilevi OÜ kasuks Aste küla Sulase, Punase, Halli, Valge ja Rohelise kinnistule kohustusega taluda koormatavatel kinnistutel elektrikaabelliinide ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Detailplaneeringu algatamine

Algatati Mändjala küla Vana-Värava detailplaneering.

Ehitusloa andmine

Ehitusluba anti puurkaevu rajamiseks Aida mü Kaisvere külas.

Sotsiaaltoetused

 • Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 14-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 14-le puudega isikule.
 • Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega ühele puudega lapse perele.

Muud küsimused

 • Kinnitati valla maade maksustamise andmed 31.12.2015 seisuga.
 • Vaadati läbi vaie vallavalitsuse 1.12.2015 korralduse nr 691 osas.
 • Moodustati komisjon Lääne-Saare valla tunnustuste andmiseks.
 • Muudeti vallavalitsuse 12.01.2016 korraldust nr 23.
 • Vaadati läbi projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja suunati see avalikustamisele.
 • Arutati maade munitsipaalomandisse taotlemist Lümanda valla üldplaneeringu kohaselt.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email