Mida toob alanud aasta valdades?

Algus 23. jaanuar SH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vilmar Rei, Laimjala vallavanem:

Suurimad tööd on valla sotsiaalkorteri kapitaalremont, Kahtla kooli teise korruse ruumide remont ja lasteaia välisuste vahetus ning Laimjala rahvamaja varikatuste-sissepääsu remont.

Kindlasti on olulised ka Kingli kruusakarjääri geoloogilised uuringud, laiendustööd täiendavate kruusavarude kasutusele võtuks.

Suurimad investeeringud lähevad teede olukorra parandamiseks, kus lisaks kruuskatete uuendamise töödele on ette nähtud ka raha tolmuvabade katete ehituseks.

“Laimjala valsi” meeskonna jaoks on suur väljakutse Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevaga seotud ürituste läbiviimine ja poeedi elusuuruses skulptuuri avamine Laimjala mõisapargis oktoobris.

 


Kolter Kalle2Kalle Kolter, Mustjala vallavanem:

Mustjala valla plaanid 2016. aastaks on tehtud, eelarveprojektis vastavad summad eraldatud   ning tuleb vaid loota, et arengukavas ettenähtu õnnestub ka ellu viia.

Mustjala kool jätkab põhikoolina. Hoonele on planeeritud projekteerimistööd, mis tulevikus   parandavad katlamaja funktsioneerimist, ning seestpoolt saab maja uue värvilahenduse.

Kui vallakeskuse rahvamaja on aastaid oma investeeringut oodanud, siis nüüd on see aeg käes. Eelmisel aastal sai ajalooline maja uue põranda. Rekonstrueerimistööd jätkuvad tänavu, lahendame soojustusprobleemid ning edaspidi vee- ja nüüdisaegse elektrisüsteemi küsimuse. Kõik tööd tehakse projektipõhiselt, taotlusvoorude lõppedes.

Suurt rõhku paneme kohalike teede remondile, külakeskuste teede mustkatte alla viimisele ja uute bussiootepaviljonide ehitamisele. Mustjala on sadamavald, rannajoont on 60 km – seega ootame positiivseid arenguid süvasadamast, Seebilõuka detailplaneeringust ja Panga pangale loodusmaja ehitamist.

Jätkub Ninase avaliku supelranna arendamine. Parandame külade tänavavalgustust. Edendame sotsiaalteenuseid ja parandame päevakeskuse sotsiaaleluruumide olmetingimusi. Võhma raamatukogu saab uue küttehoidla. Hajaasustusprogrammi toel jätkame kogukonna esmavajaduste rahuldamise toetamist.

Jätkuvad investeeringud kultuuri- ja spordiüritustele. Toetame Mustjala muusikafestivali korraldamist, kogukonna seltside tegevust, kirikute renoveerimist.


jüri saar ja tal pole vuntseJüri Saar, Pihtla vallavanem:

Pihtla vallas ei ole suuremaid ega väiksemaid plaane. Küll on aga valla arengukava, mida vallavolikogu ja -valitsus kogukonda kaasates igapäevaselt ellu rakendavad. Me jätkame kodanikeühenduste toetamist nii moraalselt kui ka materiaalselt.

Samuti on oluline lastele hariduse ja eakatele sotsiaalabi tagamine. Investeerime nii Pihtla kooli kui ka koduhoolduse arengusse. Varasemast suuremat tähelepanu pöörame vallateede parendamisele. Tolmuvabaks muudame eelkõige need teed, mis viivad koolidesse, kalmistutele ja avaliku kasutusega supelranda.

Vallaelanike arvu kasv 14 elaniku võrra eelmisel aastal annab hinnangu meie senisele tööle ja samas kohustab meid jätkama kodanikuühiskonda toetava tegevusega.


aare martinsonAare Martinson, Valjala vallavanem:

Eelarve kena ülelaekumisega lõppenud 2015. aasta annab alanud aastaks plaane tehes kindlusetunde. Töid, mis vajavad tegemist, jagub.

Valdkond, kuhu tahame panustada, on inimesed. Selleks, et maal püsida, ei piisa ainult armastusest maaelu vastu. Üks motivaator on kindlasti siin makstav töötasu. Nii plaanimegi vallast palka saavate inimeste töötasu tõsta 2016. a keskeltläbi 5–7%, madalapalgalistel rohkem.

Kolmel eelneval aastal oleme investeerinud külateede mustkatete ehitamisse ja jätkame seda ka tänavu. 2016. aastal on plaanis ehitada tolmuvabasid teid 125 000 euro eest ja sellega peaksime oma küladele enam-vähem ringi peale saama. Eks ole seegi üks võimalus elutingimusi maal parendada.

Pikki aastaid on räägitud põhikooli väikese ajast-arust jõusaali ümberehitamisest. Otsustasime probleemi lahendada juurdeehitisega, kuhu mahuvad ka saunaruumid. Jõusaal ja saun on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile. Lisaks ootavad põhikoolis vahetamist võimla ja trepikoja aknad, remontimist majaesine pandus ning plaanis on veel mitmeid teisi väiksemaid töid. Uus on seegi, et jaanuarist alustas koolis tööd haridustehnoloog.

Rahvamajas vajab väljavahetamist saali põrand ja remonti pudenema kippuv karniis. Suurem töö on ka ammuoodatud parkla rajamine rahvamaja juurde.

Tegemist ootavad Tõnija seltsimaja aknad ja osa välisvoodrist koos seinte soojustamisega. Lõpule jõuavad tööd Sakla seltsimaja ja külamuuseumi juures. Loodetavasti saab päevakeskus endale ka uue kuur-varjualuse.

Noorte ja vaba aja sportliku veetmise peale mõeldes plaanime maalinna terviseradade ligi rajada võimaluse taldrikugolfi mängida ja koostöös Eesti tänavaspordi liiduga ehitada põhikooli juurde uue skeitpargi.

Sel aastal peame jõudma tehtud ettevalmistused aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Mõtteid ja tahtmisi on veel. Kasvõi seegi, et mõni hakkaja ettevõtja on oodatud rajama Valjala alevikku väikest kohvikut-söögikohta.

 


vello runthal_taustataVello Runthal, Orissaare vallavanem:

Alanud aasta suurim plaan on jätkuvalt piirkonna järjepideva edasiarengu protsessidega tegelemine, kasvõi Saaremaa ühisvalla teema.

Jätkub

Print Friendly, PDF & Email