Kärla kooli aastasse mahtus mitu projekti

LÕPUÜRITUS: Comeniuse projekti lõpuürituseks koguneti Kärla kooli. ERAKOGU

LÕPUÜRITUS: Comeniuse projekti lõpuürituseks koguneti Kärla kooli.
ERAKOGU

Kärla põhikool on aktiivne projektides osaleja. Iga projekti jaoks moodustatakse neljast või viiest inimesest koosnev juhtgrupp, kes kaasab töösse ka ülejäänud koolipere.

Teadmine, et üks projekt toetab teist, on viinud selle Lääne-Saare valla kooli sihile. Kärla koolis on tugev personal ja hea koostöö, mis on eelduseks edukatele projektidele.

Eelmise õppeaasta lõpul, maikuus sai Kärla põhikooli jaoks edukalt läbi kaks aastat väldanud Comeniuse projekt “Choose 2 Live And Think Healthy In A Healthy Community”. Mahuka projekti lõppüritus toimus Kärla koolis, kuhu kogunesid kõigi projektist osa võtnud viie riigi esindajad Eestist, Türgist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt. Seega oli kohal 35 külalist neljast riigist, lisaks meie oma Kärla kooli rahvas. Kärla kooli Comeniuse projekti teema oli internet ja sellega kaasnevad ohud. Kool peab saadud kogemust väga hinnaliseks ning loodab saada kutset ja võimalust osaleda Comeniuse jätkuprogrammis Erasmus+.

10. detsembril sai Kärla põhikool tunnustuse Tartu ülikooli eetikakeskuselt, kes andis koolile “Hea kooli rajaleidja” tiitli. Kärla kooli tunnustati mitmekesise huvitegevuse ning ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise eest erinevates projektides. “Hea kooli rajaleidja” tiitli ja logoga tunnustatakse õppeasutusi, kes teevad õppeasutuse arendamisel head tööd, pöörates koostöös eri osapooltega tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele.

Tartu ülikooli eetikakeskus kuulutas kevadel välja konkursi “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2015” ja kuna Kärla osales selles projektis esmakordselt, siis oligi võimalus saada rajaleidja tiitel. Selle saamisele eelnes põhjalik ja mahukas koolisisene eneseanalüüs, mille käigus uuriti Kärla kooli ühe põhiväärtuse – austuse – olemasolu kooli tegevuses ja üritustel. Töö käigus küsitleti õpilasi ja õpetajaid.

Eelmisel õppeaastal viis maakonna-sisene järelevalve Kärla põhikoolis läbi uuringu, mille käigus vaadeldi ka erivajadustega õpilaste kaasamist õppetöösse. Uuringu tulemusel leiti, et Kärla koolis tegeletakse selle probleemiga aktiivselt. Seejärel tegi maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond Kärla koolile ettepaneku osaleda haridus- ja teadusministeeriumi pilootprojektis “Kaasav kool”.

Kärla kool haaras võimalusest kinni ja osales projektis, mis oli suunatud hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamisele tavakoolis ja tavaklassis. Projekti raames soetati õppevahendeid, mis soodustavad erivajadustega õpilaste õppetööd. Näiteks on Kärla koolil praeguseks soetatud klassitäis tahvelarvuteid, keraamika põletus-
ahi, teraapilised muusikainstrumendid ja moodulmaja, kus asub pikapäevarühma mängutuba. Õppevahendite soetamisel oli oluliseks eesmärgiks seatud , et lapsed saaksid arendada käelist tegevust.

Projektist said kasu ka õpetajad ja lapsevanemad, kes läbisid mitmeid koolitusi. Näiteks viis Kärla kooli õpetaja, haridustehnoloog Margit Lindau koostöös Pärnu Vanalinna põhikooli digipöörde õpetaja Anne Kaarega õpetajatele läbi kaasava digiõppe ehk tahvelarvutitega õppeprotsessi individualiseerimise koolituse. Lisaks oli Kärla kooli õpetajatel võimalus külastada Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi, kus käidi uurimas, kuidas kaasata erivajadustega õpilane õppetöösse ja kuidas võib soodne õpikeskkond mõjutada õpilase edasist arengut. Talvevaheajal toimus koolipersonalile väärtuskasvatuse koolitus teemal “Väärtused meis ja meie ümber”.

2016. aasta septembris läheb Kärla jaoks käima uus projekt – KiVa ehk Kiusamisvaba Kool. KiVa on Turu ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toel välja töötatud koolipõhine kiusamise ennetamise ja juhtumitesse sekkumise programm. KiVa projekti eesmärgid on kiusamise ennetamine, ettetulevate juhtumite tõhus lahendamine ja kiusamise negatiivsete mõjude minimeerimine. Projekti tegevus on jagatud laias laastus kolmeks: universaalne ehk ennetustegevus (materjalid, infopäevad, veebitugi, KiVa tunnid), konkreetne ehk sekkumistegevus (KiVa-tiimid, juhtumi osapooled, klassikaaslased, lapsevanemad), uurimine ja analüüs (õpilasküsitlus, õpetajate vestlusringid). KiVa projekt rõhutab, et kiusamise ennetamine on meeskonnatöö. Projekt haarab kõikvõimalikke sihtgruppe – õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad.

Praeguseks on Kärla koolis moodustatud KiVa tugirühm, mida juhib koolijuht Jaan Lember, kelle sõnul tõsine arutelu alles algab. Siinjuures tänab koolijuht eriti aktiivseid projektikirjutajaid ja eestvedajaid Anne Pildret, Triinu Järvaldit, Katrin Mesilat, Margit Lindaud, Jaanika Kaske ja kogu kooliperet.

Praegu käib Kärla koolis ka väga oluline majasisene taastusremont, mille I etapi käigus korrastatakse kolm koolimaja osa. Esimese korruse vahetunniruumis värvitakse, muudetakse sisekujundust, renoveeritakse aknalauad ja vahetatakse klassiuksed, tõstetakse helikindlust. Kooli saal saab teisaldatava moodullava, mis on eelmisest erineva kujuga. Saali tuleb uus värvilahendus, juhtmestik ja soojusisolatsioon. Teatud määral ehitatakse ümber valgustus.

Vajalik taastusremont tehakse ka kuues klassiruumis (1.–4. klassid, eesti keele klass ning kunsti- ja ajalooklass). Nimelt tõstetakse neis ruumides helikindlust ja luuakse uued värvilahendused. Taastusremondi I etapi kogumaht on 57 993 eurot ja 60 senti, esimese osa maksumus on 24 000 eurot. Lisaks kogu koolimaja digiprojekti koostamine.

Kärla kooli siseselt tehti sel õppeaastal algust uue traditsiooniga. Nimelt jagati esimest korda tunnustust õpetajale, kes oli kõige aktiivsem tahvelarvutite võimaluste rakendamisel õppetöö mitmekesistamisel. Kooli preemia “Innovaatiline õpetaja 2015” sai 2. klassi klassiõpetaja Õnne Kruusmaa, kes kasutab õpetamisel enim nutiseadmeid. Õpetaja sai kingituseks Samsungi tahvelarvuti. Koolis on tehnoloogia valdkonnas olemas õpetajatele ka hea tugi haridustehnoloog Margit Lindau näol.

Ikka edukaid projekte ja palju õnnestumisi Kärla põhikoolile!

Merike Lipu

Print Friendly, PDF & Email