Kohtusekretär peab suutma taluda pinget (5)

ISTUNG ON KOHE ALGAMAS: Kohtunik Kristel Pedassaar on senise kohtuistungisekretäri Janika Sarantšukiga väga rahul. Nende koostöö sujub tõrgeteta. TAMBET ALLIK

ISTUNG ON KOHE ALGAMAS: Kohtunik Kristel Pedassaar on senise kohtuistungisekretäri Janika Sarantšukiga väga rahul. Nende koostöö sujub tõrgeteta.
TAMBET ALLIK

Kuressaare kohtumaja otsib 22. jaanuarini oma töökollektiivi kohtuistungisekretäri. Töösuhe on tähtajaline, tööle tuleb asuda võimalikult kohe ja palka pakutakse 680 eurot kuus.

Kohtuistungisekretäri tööülesanded on hoolitsemine kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest, menetlusdokumentide edastamine menetlusosalistele ja kohtuistungite protokollimine. Kohtusekretäri töö on huvitav ja arendav. Väljaõpe toimub kohapeal. Amet pakub ka võimalust töötada koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega. Boonuseks on puhkus, mis kestab 35 kalendripäeva.

Täpsus on kohtutöös ääretult oluline

Kandidaadil peaks olema vähemalt üld-keskharidus, eesti keelt peab ta valdama kõrgtasemel nii kõnes kui ka kirjas. Veel on vaja vilumust tavapärase kontoritarkvara kasutamisel, täpsust ja kohusetundlikkust ning võimet töötada pingeolukorras.

Kasuks tulevad haridus dokumendihalduse või asjaajamise valdkonnas või eelnev töökogemus asjaajamise vallas, kõrgtasemel arvutikirjaoskus ja õigusalased algteadmised.

Kuressaare kohtumaja juhi, kohtunik Külli Mölderi sõnul eeldab istungisekretäri töö ennekõike pingetaluvust, täpsust ja arvutikäsitsemise oskust. “Kõige parem variant oleks, kui kandidaat oskaks kiirkirja, sest tema ülesanne on kohtuistungite protokollimine,” märkis Mölder.

Soovi korral saab tööle kandideerija teha proovipäeva. “Ta istub sekretäri kõrval ja töötab teisel arvutil kaasa. Või siis lihtsamate asjade korral istub sekretär kõrval ja juhendab,” selgitas kohtumaja juht.

Kohtuistungisekretär allub ametialaselt kohtunikule, konsultandile ja kohtudirektorile ning vastutab ametijuhendis olevate teenistusülesannete nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest, aga ka personaalsete kasutajakoodide eest.

Ametijuhendi järgi on tema ülesanded järgmised: kohtutoimikute koostamine, istungite ettevalmistamine, protokollimisega seotud toimingud, menetlusdokumentide koostamine ja väljastamine ning kohtute infosüsteemi (KIS) nõuetekohane täitmine.

Näiteks saadab kohtuistungisekretär osalistele välja menetluses oleva kohtuasja menetlusdokumente (hagimaterjalid, kohtukutsed, kohtulahendid) ja kirju ning kontrollib nende kättejõudmist väljastusteadete või kättesaamiskinnituste alusel. Samuti teavitab olukorrast kohtunikku. Tema ülesandeks on vajadusel rahvakohtunike ja tõlgi kaasamine istungile.

Vajadusel on tema korraldada ka süüdistusaktide kättetoimetamine süüdistatavatele enne asja arutamist. Enne kohtuistungi algust kontrollib ta kohtuistungile kutsutud isikute kohalolekut, teavitab olukorrast kohtunikku, protokollib kohtuistungid ja ärakuulamised vastavalt menetlusseadustiku nõuetele ning menetlusosaliste taotlusel tutvustab neile kohtuistungi protokolli.

Lisaks suurele hulgale paberitööle köidab kohtusekretär kõik menetluse käigus saadud ja loodud dokumendid toimikusse kronoloogilises järjekorras, nummerdab toimiku lehed ja koostab sisukorra.

Kohtunik Mölder täpsustas, et igal kohtunikul on oma sekretär. Seega tuleb hoolitseda vaid nimetatud kohtuniku menetluses olevate asjade eest. “Toimikuid õmmelda pole enam vaja, nüüd kasutatakse nelja augu tegemiseks mõeldud augurauda,” märkis Mölder. Kohtutoimikud saadetakse säilitamiseks arhiivi, kuid see ei asu kohapeal.

Istungisekretäri tööd võib teha ka mees

Kuigi tegemist on kriminaalasjadega, istungisekretäril füüsilisi katseid või enesekaitsekursust läbida ei tule. “Korra tagamiseks on meil kohtukordnikud,” rõhutas Külli Mölder. Kui praegu on kõik Kuressaare kohtumaja istungisekretärid naised, siis kunagi on sekretäritööd teinud ka üks meesterahvas.

Võõrkeelte oskus on pigem soovituslik, sest sekretäril tuleb klientidega suhelda enamasti telefoni teel. Kohtuistungid protokollitakse riigikeeles ehk eesti keeles. Kui protsessil osaleb mõnda muud keelt kõnelev isik, kaasatakse istungile tõlk.

Ametieetikast tulenevalt on kohtuistungisekretär kohustatud hoidma teenistuskohustuste täitmisel talle teatavaks saanud riigi- ja ärisaladusi, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puutuvaid andmeid ning muud asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud informatsiooni ja ametisaladust.

Print Friendly, PDF & Email