Turismijuhilt ei eeldata erialast haridust (15)

TURISMIJUHI OOTEL: Veiko Viili kinnitusel on kandideerima oodatud kõik. Töökoht saab uuel juhil olema raekojas. RAUL VINNI

TURISMIJUHI OOTEL: Veiko Viili kinnitusel on kandideerima oodatud kõik. Töökoht saab uuel juhil olema raekojas.
RAUL VINNI

Vastloodud MTÜ Visit Saaremaa otsib endale juhti, kes sisuliselt peaks hakkama vastutama Saaremaa turisminduse turunduse, info jagamise-vahendamise ning asjaosaliste kokkukoondamise eest.

Saaremaal ettevõtetele ja organisatsioonidele tegevjuhte ülemäära tihti ei otsita. Rääkimata sellest, et turism on vähemalt saarlaste endi arvates siinse majanduse ja elu-olu üks lipulaevu.

Huvitavaks teeb asja see, et veel nädalapäevad kestval konkursil ei ole mingeid ulmelisi nõudmisi ja esitatud tingimustele vastavad paljud tööotsijad.

Ülesandeid on palju

Nii näiteks ei nõuta mittetulundusühingu (MTÜ) tegevjuhilt turismialast eriharidust ega üldse kõrgharidust. See on soovitav. Samuti on peale eesti keele vaja osata vaid inglise keelt.

Töökuulutuses on siiski märgitud väga palju laialivalguvaid ülesandeid ja tegevusi, mille kõigiga hakkama saamiseks või nende valdamiseks peab uus juht esmapilgul olema vaat et üliinimene.

“Töötaja otsinguid kavandades oli plaan võimalikult vähe ette kirjutada, milline peaks ühe turismivaldkonna juhi töö olema,” selgitas Veiko Viil, kes praegu Saaremaa omavalitsuste liidu poolt MTÜ tegevjuhi kohuseid täidab.

Tema sõnul peaks esmalt aimu saama, kui palju tööotsija ise suudab selles teemas ja suhtelises määramatuses orienteeruda.

Töökuulutuses toodud võimalikud ülesanded on Viili sõnul pigem spikker, millega kandideerija võiks arvestada.   Nõudmised kandidaatidele on Viili sõnul elementaarsed ja oodatud on kõik.

“Lõppkokkuvõttes määrab tulemuse ja konkursi õnnestumise siiski see, millise kvaliteediga on konkursil osalejad, mitte konkursil osalejatele esitatavad kõrged nõudmised,” arvas ta.

Veiko Viil jagaks MTÜ Visit Saaremaa neli põhiülesannet nii: turunduse juhtimine, turismiinfo ja konsultatsioon, tootearendus ning valdkondlik võrgustik ja turismikatusena toimimine. “Vajalikud oskused ja kompetents ei peagi olema ainult turismialale omased, sobivaid kombinatsioone leiab ka teistest valdkondadest, nagu näiteks strateegiline juhtimine, ettevõtlus, avalik haldus,” loetles Viil.

“Kõrgharidusega kandidaadi eelistamisel tuleb mõelda sellele, milline kompetentsus on omandatud. Seega ei ole kõrgharidust kui lihtsalt niisugust tingimuseks seatud. Samuti ei ole põhitingimusena esitatud turismialase hariduse nõuet,” selgitas ta haridusega seotut.

Kui Viil ütleb, et Saaremaa turismi arendama on oodatud kõik, siis mõtleb ta seda sõna-sõnalt. Kandidaat võib tulla ka Setu-, Mulgi- või Virumaalt.

Taust ei ole oluline

“Töökohal ei tohiks põhirolli mängida kohalik taust,” märkis Viil, viidates, et ka mandrilt tulnu saaks tööga hästi hakkama.

“Tuleb muidugi realist olla ja arvestada, et igas nüansis kõige kompetentsemat inimest ei ole lihtsalt võimalik leida,” arvas ta ja lisas, et paljuski tuleb vaadata kandidaadi võimet ise areneda ja oskust uut omandada. See käib ka selle kohta, et vajadusel tuleb suhteid luua nullist.

“Suhete kaudu juhtimisvõtete kasutamine on üsna levinud juhtimismeetod ja loogika abil veenmine on inimeste mõjutamiseks kõige laialdasemalt kasutatav viis,” arvas Viil. Ta selgitas muuhulgas, et suhete omamist ja siinse turisminduse tundmist nõudeks seada ei saa.

Otsuse, kas kandidaat kutsutakse vestlema, teeb komisjon just nõutava motivatsioonikirja põhjal, mistõttu peab Viil selle koostamist ülioluliseks.

Kui suur on uue juhi palk, seda Veiko Viil ei avalikustanud. Kindel on vähemalt see, et uue juhi töökoht asub Kuressaare ühes esindushoones – raekojas.


Mida tegevjuhil tuleb teha?

  • Aidata kaasa turismimajanduse arengule Saare maakonnas, lähtudes oma liikmete ühistest huvidest;
  • Esindada ja kaitsta oma liikmete huve Saare maakonna ja Eesti poliitilistel, majandus- ja õigusfoorumitel, informeerides üldsust turismiga seonduvatest probleemidest ning tõstes sellega turismiharu mainet maakonnas;
  • Teha koostööd valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja maavalitsusega, turismifirmade, turismiga tegelevate Eesti ja rahvusvaheliste mittetulundusorganisatsioonide ning muude organisatsioonidega;
  • Planeerida, algatada ja osaleda erinevates turismile olulistes projektides;
  • Korraldada turismialase info kogumist, süstematiseerimist ja levitamist;
  • Korraldada koolitusi ja üritusi, taotleda neile rahastust;
  • Tegeleda loodusturismi arendamisega ja keskkonnahariduse korraldamisega;
  • Aidata kaasa Saare maakonna turismialase statistika õiglasele kogumisele;
  • Aidata kaasa turismitoodete planeerimisele ja arendamisele;
  • Viia läbi turu-uuringuid ja turundusüritusi ning esindada maakonda turismimessidel ja reklaamiüritustel, anda välja brošüüre, filme ja teisi reklaammaterjale.
Print Friendly, PDF & Email