VALLAVOLIKOGUS

Lääne-Saare vallavolikogu 16. detsembri istungil osales 16 liiget, puudus kolm.

Päevakorras oli 16 punkti.

 • Kinnitati Lääne-Saare valla põhimäärus.
 • I lugemisel oli Lääne-Saare valla 2015. aasta II lisaeelarve.
 • I lugemisel oli Lääne-Saare valla 2016. aasta eelarve.
 • Muudeti Lääne-Saare vallavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 4 “Lääne-Saare Vallavalitsuse palgajuhend” lisa.
 • Kehtestati lasteaia õppekulu suurus.
 • Kinnitati Lääne-Saare valla tunnustuse avaldamise kord.
 • Kinnitati Lääne-Saare valla noorte tunnustamise kord.
 • Anti nõusolek sihtasutusele Lääne-Saare Hoolekanne vallavara, Kastani tn 20, 8350/14459 mõttelist osa kaasomandist, otsustuskorras tasu eest kasutamiseks 15 aastaks, alates 1. jaanuarist 2016.
 • Võeti vastu Lääne-Saare valla 2015. aasta II lisaeelarve.
 • Võõrandati Lääne-Saare vallale kuuluvad Kärla alevikus asuvad Jõe tänav 2 ja Ita kinnistu tasuta sihtasutusele Lääne-Saare Kultuur.
 • Kiideti heaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ja suunati avalikustamisele.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste määrad 2016. aastaks.
 • Anti luba sõlmida kokkulepe Kuressaare linnaga lasteaia ja üldhariduskooli põhikooliastme õppekohtade tagamise ja finantseerimise kohta.
 • Määrati preemia vallavalitsuse liikmetele.
 • Kuulati jooksvat infot vallavanemalt ja volikogu esimehelt.

Kaire Müür, õigusnõunik


VOLIKOGUS AASTAL 2015

Lääne-Saare vallavolikogu kogunes 2015. aastal 13 korral. Vastu võeti 66 otsust ja 68 määrust

Volikogu esimees andis välja 9 käskkirja.

Volikogu komisjonid tegid tublit tööd ning koos käidi järgmiselt:

 • arengu- ja eelarvekomisjon kogunes 10 korral
 • hariduskomisjon 8 korral
 • kultuuri- ja spordikomisjon 5 korral
 • külaelukomisjon 10 korral
 • sotsiaalkomisjon 11 korral.

 

Print Friendly, PDF & Email