VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse istung toimus 15. detsembril.

Ehitusloa andmine

– kuivati ümberehitamiseks ja laohoone ehitamiseks OÜ-le Saare Seeme Kuivati mü Jõe külas;

– kaugküttetorustiku rajamiseks AS-ile Kuressaare Soojus Kudjape alevikus;

– loomakasvatushoone, läga- ja veehoidla ehitamiseks OÜ-le Saare Saba ja Sarved Pilliroo mü Kõrkkülas;

– sadamahoone laiendamiseks AS-ile Saarte Liinid Sadama mü Abruka külas.

Kasutusloa andmine

– suvila kasutamiseks eraisikule Tultsi mü Riksu külas.

Maakorralduslikud toimingud

Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Mändjala küla Taimla kü jagamisel tekkivatele katastriüksustele ja Irase küla Härma kü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress “Lootsi” Keskranna külas.

Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Tamsalu, Jõgela, Koidula, Mätasselja külas ja Kärla- Kirikukülas külas riigi omandisse jäetavatele maaüksustele.

Sihtotstarve määrati Lahekülas Laheküla tee 6 katastriüksusele.

Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Koovi küla Kapa-Koovi kü jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Muud küsimused

Munitsipaalomandis olevale Kuressaare linna Kastani 20 kinnistule seati isiklik kasutusõigus, pindalaga 35 m², AS-i Kuressaare Soojus kasuks.

Kiideti heaks Lümanda lasteaia arengukava eelnõu ja suunati avalikule väljapanekule.

Külavanemate teine ümarlaud otsustati korraldada 28.01.2016.

Lääne-Saare vallavalitsuse istung toimus 29. detsembril.

Ehitusloa andmine

– elamu ja abihoone ehitamiseks Alliku mü Praakli külas;

– abihoone ehitamiseks Jõe tn 31 Kärla alevikus;

– heinaküüni ja lauda lammutamiseks Pilliroo mü Kõrkkülas;

– elamu ehitamiseks Mündi tn 20 Kudjape alevikus;

– puurkaevu rajamiseks Kukemihkli mü Kuke külas;

– puurkaevu rajamiseks Lõhmuse mü Leedri külas;

– puurkaevu rajamiseks Tiigi mü Upa külas;

– puurkaevu rajamiseks Tammiku mü Kaarma külas.

Kasutusloa andmine

– sidesõlme kasutamiseks AS-ile Eesti Telekom Sõmera külas.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kärla alevikus munitsipaalomandis olevale Torustiku kinnistule 154 m² ulatuses.

Sundvalduse seadmine

Seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kungla küla Tänava kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Maareformi küsimused

Otsustati Vaivere küla Soera maaüksuse ostueesõigusega erastamine.

Ehitiste teenindamiseks vajalik maa ja lähiaadress määrati Asukülas asuvale maaüksusele.

Muud küsimused

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest tähtajaliselt Piila küla Kiriku ja Keskranna küla Männikääru tee 15 kinnistute omanikud.

Kinnitati Vennati küla Hallikivi talu puuraugu rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Kinnitati Vendise küla Vahtri talu veesüsteemi rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Kinnitati lihthanke “Tänavavalgustuse hooldustööd perioodil 1.01.2016 – 31.12.2018” tulemused.

Kinnitati valla lasteaedade õppekulu jaotus õppevahendite soetamiseks ja muudeks tegevuskuludeks.

Sotsiaaltoetused

Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 56-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.

Nõustuti täiendavate sotsiaaltoetuste maksmisega 38-le puudega isikule.

Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 11-le puudega lapse perele.

Andrus Lulla, vallasekretär


VALLAVALITSUSES AASTAL 2015

2015. aastal toimus 42 vallavalitsuse istungit ning vastu võeti 741 korraldust ja 15 määrust.

Võrdluseks: 2014. aastal võttis näiteks Kaarma vallavalitsus vastu 490 korraldust ja 4 määrust.

Print Friendly, PDF & Email