Olulised muudatused 2016. aastal sotsiaalvaldkonnas

Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb. Toetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb 1. jaanuarist 50 euroni.

Toimetulekutoetus suureneb. Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksinda elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni. Toimetulekutoetust saab taotleda vallamajas.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir tõuseb. 2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 euroni, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale alla 14-aastasele pereliikmele 107,4 euroni. Vajaduspõhist peretoetust on võimalik taotleda vallamajas.

Prognooside kohaselt tõusevad pensionid 2016. aasta aprillist 5,7 protsenti. Keskmine vanaduspension tõuseb 44-aastase staažiga inimesel 375 eurolt 396 euroni. Keskmine pension jääb tulumaksuvabaks, kuna tõuseb ka pensionide täiendav maksuvaba tulu. (Üldine maksuvaba tulu on 170 € kuus, pensioni täiendav maksuvaba tulu 225 € kuus.)

Isikliku abivahendi kaart. 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu sotsiaalkindlustusamet. Samuti hakkab sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate. Kuressaares asub klienditeenindus Lossi tn 12.

Tõuseb töötasu alammäär. 2016. aasta 1. jaanuarist on tunnitasu alammäär 2,54 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Käivitub töövõimereform. Töövõimereformi rakendumine 2016. aasta jaanuarist toob kaasa mahuka teenuste valiku pakkumise vähenenud töövõimega inimestele ja nende potentsiaalsetele tööandjatele. Teenuseid osutavad Eesti töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet.

Jõustub uus lastekaitseseadus. 2016. aastal rakendub uus riiklik lastekaitsekorraldus, mis on suunatud laste ja noorte sotsiaalsete ja terviseriskide ennetamisele ja vähendamisele. Lapse väärtustamisel on oluline samm keelustada uue lastekaitseseadusega lapse igasugune väärkohtlemine, sealhulgas ka kehaline karistamine. Samuti kohustab uus seadus igaüht abivajavast lapsest teada andma.

Aina Sepp-Teevet, sotsiaalnõunik

Print Friendly, PDF & Email