Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026

Lääne-Saare vallavolikogu 2015. aasta 16. detsembri otsusega nr 63 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026 (edaspidi Lääne-Saare valla ÜVK).

Lääne-Saare valla ÜVK peab esindama erinevate huvirühmade ja üldsuse panust ning seisukohti. Sellega seoses kutsub Lääne-Saare vallavalitsus üles avaldama oma seisukohti ja ettepanekuid Lääne-Saare valla ÜVK osas. Mida rohkem on arendamiskava planeerimisel osavõtjaid, seda tugevam on vald ja seda selgem on valla areng.

Lääne-Saare valla ÜVK-ga on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel (www.laanenesaare.ee -> JUHTIMINE-> ARENGUKAVAD) ja vallavalitsuse kantseleis (Marientali tee 27, Kuressaare 93820) E, K, N kl 8–17, T kl 8–18 (lõuna kl 12–12.30), R kl 8–13.

Oma ettepanekud palume saata kirjalikult hiljemalt 11. jaanuariks e-meili aadressil ehitus@laanesaare.ee või Marientali tee 27, Kuressaare 93820. ÜVK arengukava avalik arutelu toimub 14. jaanuaril kell 15 Lääne-Saare vallavalitsuse 3. korruse saalis.

Lääne-Saare vallas asub 11 erinevat ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) osist, neist neli (Laheküla, Sikassaare, Kudjape ja Upa) on ühendatud Kuressaare ÜVK-ga ja ülejäänud seitse (Aste alevik, Aste küla, Eikla, Kärla, Lümanda, Nasva ja Koimla) on autonoomsed süsteemid. Lääne-Saare valla elanikest kasutab tsentraliseeritud veeteenuseid ca 2300 inimest ehk ligilähedaselt iga kolmas.

Domineeriv osa valla veeinfrastruktuurist on renoveeritud viimase 7–8 aasta vältel, mis tähendab, et torustike, pumplate ja reoveepuhastite seisund on üldreeglina hea (v.a Mündi tänava kanalisatsioonitorustik) ja renoveerimist vajava veeinfrastruktuuri osakaal suhteliselt väike. Samas on pea kõigis maapiirkondades trassilõike, kus torustikud vajavad lähiaastatel renoveerimist. Lisaks on pea kõikjal välja arendamata sademeveesüsteemid, millega kaasneb kanalisatsioonitorustike lisakoormus sajuvete infiltratsiooni näol.

Kvaliteedinäitajate osas on joogivesi Lääne-Saare vallas hea, probleeme on esinenud Kärlal, püsiv ja ajas vahelduv on veekvaliteet Nasval (puurkaevude vee kloriidide sisaldus on kõrge). Samuti esineb aeg-ajalt probleeme reovee puhastusastmega, kuid enamasti on need lahendatavad puhastite töö ümberkorraldusega.

Lääne-Saare valla endises kolmes koostisvallas kehtib veeteenustele praeguseni kõigis kolmes erinev hind, keskmisena on see sarnane muu maakonna hinnamajandusega, kuid vallasiseselt on veeteenuste hinnad oluliselt kõrgemad Lümanda piirkonna eratarbijatele ja Kärla piirkonna äritarbijatele. Põhimõtteliselt on mõeldav teenusehinna ühtlustamine eratarbijatele, samas toob see praegu kehtiva seadusandluse põhjal kaasa märgatava hinnatõusu Kärla piirkonna äriklientidele, mistõttu teenuse hindade ühtlustamine on problemaatiline teema.

Lääne-Saare valla ÜVK investeeringute kava on välja töötatud lähtudes kolmest komponendist:

  • olemasoleva halvas seisundis veeinfrastruktuuri uuendamisvajadus
  • veeinfrastruktuuri laiendamisvajadus
  • olemasoleva veeinfrastruktuuri asendamisvajadus tulenevalt selle eeldatavast amortiseerumisest.

Investeeringud on kavandatud lühemas ja pikemas perspektiivis ehk I etapp aastatel 2016–2018 (kiireloomulised vajadused) ja II etapp 2019–2026 (perspektiivsed ja asendusvajadused).

Print Friendly, PDF & Email