Kes on kes?

vaik

Greta Vaik, Kärla teeninduskeskuse sotsiaaltöö spetsialist

Tel 45 42 032, greta.vaik@laanesaare.ee

Minu peamised tööülesanded on: sotsiaalteenuste andmeregistri toetuste ja teenuste menetlemine, andmete töötlemine; sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtt, toetuste arvestamine seadusega ettenähtud korras; abivajajate nõustamine ja vältimatu sotsiaalhoolekande korraldamine; koduhoolduse klientide teenindamine vastavalt koduhoolduslepingule; oma piirkonna abivajajate väljaselgitamine ja nende abivajaduse määramine; sotsiaalalase transporditeenuse osutamine; eakate õnnitlemine juubeli puhul; toiduabi korraldamine abivajajatele. Samuti osalemine vallavalitsuse ja volikogu komisjonide töös.


heleri

Heleri Jõgi, Lümanda teeninduskeskuse sotsiaaltöö spetsialist

Tel 45 22 752, heleri.jogi@laanesaare.ee

Ametinimetus on sotsiaaltöö spetsialist. Teenistuskoha eesmärk on aidata säilitada ja parandada Lääne-Saare valla Lümanda piirkonna elanike elukvaliteeti ning ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet. Säilitada, arendada ja suunata sotsiaalhoolekande võrgustikku, töö laste, perede, eakate ja puuetega inimestega.

Peamised teenistusülesanded on: kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine; abivajajate nõustamine sotsiaalhoolekande- alastest õigustest ja abistamise võimalustest; riigi eraldatavate toetuste ja teenuste arvestamine seaduses ettenähtud korras; sotsiaalteenuste andmeregistri (STAR) toetuste ja teenuste menetlemine, andmete töötlemine; abivajajatele vältimatu abi korraldamine; lastekaitsetöö korraldamine tööpiirkonnas; sotsiaalse transporditeenuse osutamine; toiduabi korraldamine abivajajatele; puudega ja erivajadusega isikute hooldusvajaduse väljaselgitamine, vajadusel hooldaja määramine ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamine; koduhoolduse klientide teenindamine vastavalt koduhoolduslepingule.


Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist

Tel 45 20 479, katrin.hamelainen@laanesaare.ee

Mina töötan ehitus- ja majandusosakonnas järelevalvespetsialistina.

Üldiselt kuulub minu tööülesannete hulka järelevalve teostamine vallas keskkonna-, jäätmekäitlus-, heakorra- ja ehitusalaste õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning hulkuvate loomadega seonduvate juhtumite menetlemine.


simmer

Merle Simmer, noorsootöötaja

Tel 53 012 355, merle.simmer@laanesaare.ee

Minu ülesanne on noorsootöö korraldamine Lääne-Saare valla Kaarma kandis eesmärgiga luua noortele tingimused, kujunemaks motiveeritud, loovaks, toimetulevaks ja ettevõtlikuks ühiskonnaliikmeks. Igapäevaselt tähendab see eelkõige Aste avatud noortekeskuses olemist ja toimetamist ning noortevolikogu tegevuse koordineerimist. Noortekas on meie tegevused väga erinevad, alustades küpsetamisest, lõpetades teaduskatsete tegemisega. Praegu on kõige rohkem tegemist uue suure valla noorte kokkutoomisega ning endisest Kaarma koolimajast laagripaiga arendamise plaanidega.

Töö noortega meeldib mulle eelkõige tänu sellega kaasnevatele väga erinevatele väljakutsetele, rohkele inimestega suhtlemisele ja tõigale, et ükski päev ei ole eelmisega sarnane.

Print Friendly, PDF & Email