VALLAVALITSUSES


Vallavalitsuse istung toimus 1. detsembril.

Detailplaneeringu mittealgatamine.Otsustati mitte algatada Upa külas Sepa detailplaneeringut.

Ehitusloa andmine. Ehitusluba anti elamu ehitamiseks eraisikule Salumetsa mü Mändjala külas; puurkaevu rajamiseks eraisikule Taganõmme mü Kaubi külas.

Isikliku kasutusõiguse seadmine. Seati tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Aste külas munitsipaalomandis olevale Värava taluteele Elektrilevi OÜ kasuks 448 m² ulatuses.

Sundvalduse seadmine. Seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kaisvere küla Mõisa kinnistule kohustusega taluda koormataval kinnistul 10 kV maakaabelliini ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kaisvere küla Puka kinnistule kohustusega taluda koormataval kinnistul 10 kV maakaabelliini ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Maakorralduslikud toimingud. Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks ja määrati 31 maaüksusele lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrati Muratsi küla Uue-Koordi ja Pensi katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve.

Hoonestusõiguse seadmine. Otsustati Pähkla küla Välja-Põllu maaüksuse jätmine riigi omandisse hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.

Otsustati Kudjape aleviku Mereranna tee 18/8 maaüksuse jätmine riigi omandisse hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.

Muud küsimused. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 22.07.2015 korraldus nr 467 “Reservfondist raha eraldamine”.


Vallavalitsuse istung toimus 8. detsembril.

Ehitusloa andmine. Ehitusluba anti elamu ehitamiseks eraisikule Kaarli tee 14 Upa külas; elamu ehitamiseks eraisikule Kotka tee 3 Lahekülas; puuraukude rajamiseks eraisikule Kellukese mü Upa külas.

Hoolekogu kinnitamine. Kinnitati Kärla muusikakooli hoolekogu koosseis.

Muud küsimused. Muudeti sihtasutuse Lääne-Saare Kultuur nõukogu koosseisu.

Otsustati osaleda Riigihangete Keskuse korraldatavas kütuse ühisriigihankes.

Andrus Lulla, vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email