Veel kord motostaadionist (1)

Tänavu 28. jaanuaril vastu võetud ja 1. juulist jõustunud planeerimisseaduse kohaselt algatab detailplaneeringu kohaliku omavalitsuse üksus. Keda peab seadusandja silmas, kui ta volitab planeeringut algatama kohaliku omavalitsuse üksuse?

Arvan, et silmas on peetud kohalikku omavalitsust ehk käesoleval juhul Kuressaare linnavalitsust. Seega tavaolukorras peaks detailplaneeringu algatama Kuressaare linnavalitsus.

Ometigi on praegusel juhul tegemist erandliku olukorraga, kus Kuressaare linnavalitsus ei saa detailplaneeringut algatada.

Üdini vale seisukoht

Esiteks, Kuressaare linnavolikogu on 2012. aasta 26. jaanuaril otsustanud, et motostaadion on eelkõige maakondlik projekt ning mingil juhul ei sobi see Roomassaare poolsaarele.

Nimetatud otsuse kohaselt tuleb “vaadelda motostaadioni maakondliku objektina ja asukohaküsimus kaaluda läbi maakonnaplaneeringu. Mitte toetada üldplaneeringu menetluse algatamise ettevalmistamist motostaadioni asukoha valikuga seotud aspektide väljaselgitamiseks ja mitte esitada üldplaneeringumenetluse raames moto­staadioni asukoha valikuga seotud aspektide väljaselgitamiseks ja mitte esitada üldplaneeringumenetluse raames motostaadioni valiku tegemiseks ühe võimaliku asukohana ala Roomassaare poolsaarel”.

Seega on Kuressaare linnavolikogu ühehäälselt teinud otsuse: Roomassaare poolsaarel motostaadioni planeeringut ei algatata. Selles osas pole ju kolme aastaga midagi muutunud, välja arvatud see, et on valitud uus linnavolikogu.

Kuressaare linnavalitsus on kahjuks ekslikul seisukohal, et tollane volikogu otsus ei ole mingisugune otsus, kuna volikogu ei ole oma otsust vormistanud – tegemist olevat protokollilise otsusega, mis oma sisu ega vormi poolest ei vastavat otsusele.

Selline seisukoht on üdini vale. Volikogu 2012. aasta 26. jaanuari istungi protokollist nähtub, et volikogu võttis seisukoha: mitte algatada detailplaneeringut motostaadioni rajamiseks Roomassaarde. Seda otsustust hääletati ja selle poolt oli 14 volinikku, vastuhääli ei olnud.

Seega võeti otsus vastu, kuid linnavalitsuse ja -volikogu kantselei ei vormistanud seda otsust korrektselt.

Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse kohaselt on volikogul õigus otsuseid üksikaktidena vastu võtta. Seega pole sellist õigusakti, nagu seda kinnitab Kuressaare linnavalitsus – 26. jaanuari 2012 protokolliline otsus – olemaski.

Asjaolu, et 26. jaanuaril 2012 võttis linnavolikogu vastu otsuse mitte algatada motoraja detailplaneeringut, kinnitab kaudselt ka see, et detailplaneeringut pole kuni käesoleva ajani, s.o kolm aastat hiljem, algatatud.

Teiseks, planeerimisseadus näeb ette võimalused kohalikule omavalitsusele mitte algatada planeeringut, kui 1) algatamine on vastuolus üldplaneeringuga; 2) on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu korraldajal puudub võimalus detailplaneeringu kohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuste täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast; 3) selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus; 4) planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive.

Minu arvates ei ole planeeringu algatamine võimalik esiteks seetõttu, et Kuressaare linnavolikogu on leidnud, et tegemist on maakondliku planeerimisobjektiga, maakonna planeeringus pole motostaadioni rajamist Roomassaare poolsaarele ette nähtud. Seega on planeeringu algatamine vastuolus üldplaneeringuga.

Teiseks, on ilmne, et moto­staadioni rajamine Roomassaare poolsaarele ei ole tulevikus võimalik, kuna see häirib nii kõrval asuval Natura alal pesitsevaid linde kui on ka vastuolus Roomassaare ja Lilleküla elanike huvidega, mis on ilmselge ülekaalukas avalik huvi. Samuti riivaks tekkiv müra ebaproportsionaalselt kolmandate isikute õigusi.

Kolmandaks on veel üks arvestamist vääriv aspekt. Planeerimisseaduse kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab mõju Natura 2000 võrgustiku alale, anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kriteeriumidest ning asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Vähem kulukas otsus

Samuti sätestab planeerimisseadus, et kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, lähtutakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud nõuetest.

Keskkonnaamet saatis tänavu 10. novembril Kuressaare abilinnapeale Mart Mäekerile seisukoha Roomassaare tee 2B ja Roomassaare 10A detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta. Selles on sõnaselgelt öeldud: “Lähtudes Motoringraja DP-ga planeeritavast ning ala ja selle lähiümbruse keskkonnast ning seal asuvatest loodusväärtustest, on Keskkonnaamet seisukohal, et olemasolevate andmete alusel pole võimalik hinnata Motoringraja DP-ga kavandatava tegevuse mõju nii lähimale elamualale kui ka Natura 2000 võrgustiku linnualale ning samuti pole võimalik välistada oluline negatiivne mõju Mullutu-Loode linnualale, mistõttu tuleks mõjude ja nende olulisuse väljaselgitamiseks algatada KSH (keskkonnamõju strateegiline hindamine – toim). Lõpliku kaalutletud otsuse KSH algatamise või algatamata jätmise kohta teeb KeHJS § 34 lg 2 alusel strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja.”

Sellest seisukohast tulenevalt tuleb teha eelnevalt keskkonnamõju hindamine ehk detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringu sätete kohaselt.

Neljandaks, kui tehakse keskkonnamõju eelhindamine, peab selle eest keegi maksma. Kuressaare linnavalitsus annab ärimeestele eeldatavasti tasuta 12,778 ha linnamaad ning vaevalt et ta tasub ka keskkonnamõju hindamise eest. Kui selle eest tasub arendaja, aga KSH põhjal ei saa Roomassaare poolsaarele motostaadioni rajada, võib tekkida olukord, kus arendaja soovib tehtud kulutusi linnalt tagasi. Kas linn on valmis sellist kohustust võtma?

Kokkuvõtteks. Leian, et Kuressaare linnavolikogu peaks jääma oma 2012. aasta 26. jaanuari otsuse juurde mitte algatada detailplaneeringut moto­staadioni tegemiseks Roomassaare poolsaarele. See oleks kooskõlas paljude linnaelanike huvidega, Natura 2000 alal pesitsevate lindude huvidega ja oleks vähem kulukas.

Andres Tamm, Roomassaare elanik

Print Friendly, PDF & Email