LUGEJA KIRI

Kasutame töö juures mõningaid kemikaale. Töötajad, kes neid kasutavad, räägivad midagi ohutuskaardist. Poes, kust neid ostan, pole kunagi midagi sellist kaasa antud.

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna juhataja Rein Reisberg:

Esmalt tuleb selgeks teha, kas teie ettevõttes kasutatavad kemikaalid on ohtlikud. Lihtsaim viis selleks on põhjalikult tutvuda kemikaali pakendil oleva märgistusega. Kui pakendil on nurgale toetuva ruudu kujuline märk, mille punase raamiga ümbritsetud valgel taustal on must sümbol, on tegu ohtliku kemikaaliga. Kasutusel on ka vana märgistusega ohtlikke kemikaale, mille pakendil on musta sümboliga oranž ruut.

Ohtliku kemikaali kasutamisel on oluline teada, mil moel võib seda kasutada. Selle kohta saab vajaliku teabe ohutuskaardilt, mille on koostanud kemikaali tootja. Müüja kohustus on anda ostjale ohutus­kaart eesti keeles kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Mõningane teave kemikaali kohta on ka pakendil, kuid sealne märgistus ei sisalda kõike vajalikku. Samuti ei asenda ohutuskaarti teabeleht või kasutusjuhend.

Kemikaali kasutaja jaoks on ohutuskaardil palju vajalikku teavet. Ohutuskaardil kirjeldatakse kemikaali mõju inimeste tervisele ja kasutamisega seotud sümptomeid. Neid teades oskab töötaja seostada uimasust, naha punetust või silmade kipitust ohtliku kemikaali kasutamisega.

Ohutuskaardil on kokkuvõtlik ning kannatanule ja esmaabi andjatele lihtsalt arusaadav esmaabi käsitlev teave. Sealt saab näiteks teavet, et lahusti allaneelamisel ei tohi esile kutsuda oksendamist ning tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole või mil moel tuleb tegutseda kemikaali sattumisel silma. Samuti saab ohutuskaardilt teavet ohtliku kemikaali käitlemise ja hoidmise nõuete kohta, mis aitab tööandjal välja töötada sobivad protseduurid ja töökorralduse.

Ohutuskaardil on ka teave, mil moel maandada kemikaali kasutamisega kaasnevaid riske. Kui riski ei saa vähendada muul moel kui isikukaitsevahendit kasutades, saab ohutuskaardilt üksikasjalikku teavet, milliste kaitseomadustega isikukaitsevahendeid tuleb kasutada. Tööandja peab tagama, et töötajad on teadlikud tööl kasutatavate ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kõikidest ohutusandmetest, mida tarnija on ohutuskaardile ohtliku kemikaali kohta kirja pannud.

Print Friendly, PDF & Email