VALLAVOLIKOGUS

Lääne-Saare vallavolikogu 17. novembri istungil osales 14 liiget, puudus 5.Päevakorras oli 13 punkti.

Toimus Lääne-Saare valla lisaeelarve I lugemine.

Kinnitati Lääne-Saare valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad.

Tutvustati Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla vahelise kokkuleppe eelnõud lasteaia ja üldhariduskooli põhikooliastme õppekohtade tagamise ja finantseerimise kohta.

Kehtestati maamaksumäärad Lääne-Saare valla haldusterritooriumil
1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016, milleks on 2% maa maksustamishinnast aastas.

Muudeti revisjonikomisjoni koosseisu, arvates komisjonist välja Jaanika Rikko, komisjoni uueks liikmeks valiti Meelis Sepp.

Kuulati Taavi Kurisoo ettekannet valdade ühinemislepingust ja tehti omapoolseid ettepanekuid.

Kinnitati Lääne-Saare valla ehitusmäärus.

Delegeeriti Lääne-Saare vallavalitsusele seadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele ja kohalikule omavalitsusorganile pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

Muudeti SA Lääne-Saare Eestkoste nime ja põhikirja.

Lubati Lääne-Saare vallavalitsusel korraldada tänavavalgustuse hoolduse ja loomade varjupaiga teenuse osutaja leidmiseks vajalikud hanked ja sõlmida vastavad lepingud.

Tunnistati kehtetuks Kaarma vallavolikogu 18.05.2005 otsus nr 75 “Katastriüksuse sihtotstarbe määramine”.

Võeti vastu Lääne-Saare valla lisaeelarve.

Kuulati jooksvat infot vallavanemalt ja volikogu esimehelt.

Kaire Müür, õigusnõunik

 

Print Friendly, PDF & Email