VALLAVALITSUSES

Vallavalitse istung toimus 17. novembril.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Upa küla Kustu detailplaneering.

Ehitusloa andmine

Luba anti elamu rekonstrueerimiseks eraisikule Kodu põik 3 Lahekülas.

Projekteerimistingimused

Tingimused anti Eikla mõisahoone laienduse ja ümberehituse projekteerimiseks eraisikule Koidula külas.

Sundvalduse seadmine

Seati tähtajata sundvaldus Lääne-Saare vallavalitsuse kasuks Praakli küla Sääse kinnistule kohustusega taluda koormataval kinnistul kergliiklustee ja välisvalgustuse rajamist, korrashoidu, hooldamist, parandamist ja avalikku kasutamist.

Seati tähtajata sundvaldus Lääne-Saare vallavalitsuse kasuks Vaivere küla Kõrtsisauna tee 2A kinnistule kohustusega taluda koormataval kinnistul kergliiklustee ja välisvalgustuse rajamist, korrashoidu, hooldamist, parandamist ja avalikku kasutamist.

Seati tähtajata sundvaldus Lääne-Saare vallavalitsuse kasuks Praakli küla Piibelehe tee kinnistule kohustusega taluda koormataval kinnistul kergliiklustee ja välisvalgustuse rajamist, korrashoidu, hooldamist, parandamist ja avalikku kasutamist.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati lähiaadress Ulje küla Nõmmeallika katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Maareformi toimingud

Alustati Vendise külas asunud endise Paju talu maa kompenseerimise menetlusega.

Otsustati tagastada Varpe külas asuv Räägu maaüksus.

Muud küsimused

Kinnitati hanke “Lääne-Saare valla Kaarma, Kärla ja Lümanda piirkonna soojamajanduse arengukavade koostamine aastateks 2016–2026” tulemused.

Arutati valdade ühinemislepingu projekti parandusettepanekuid.

Arutati SOL-i 2016. a ühisürituste rahastamist.

Vallavalitsuse istung toimus 24. novembril.

Ehitusloa andmine

Ehitusluba anti laohoone ehitamiseks Põlluvahe 4 Sikassaare külas; elamu ehitamiseks Leevikese mü Mändjala külas.

Maareformi toimingud

Määrati Vendise külas asunud endise Paju talu maa kompensatsioon.

Riigihangete küsimused

Otsustati korraldada lihthange “Tänavavalgustuse hooldustööd perioodil 1.01.2016–31.12.2018”.

Kinnitati lihthanke “Lumetõrje Lääne-Saare valla teedel 1.12.2015–30.04.2016” tulemused.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Põllukülas, Jõgela ja Pähkla külas riigi omandisse jäetavatele maaüksustele.

Anti seisukoht Sõmera külas asuva Tehukruusa katastriüksuse riigi omandisse jätmiseks.

Muud küsimused

Kinnitati valla allasutuste detailsem lisaeelarve jaotus.

Kinnitati hajaasustusprogrammi raames esitatud projektide taotluste rahastamise ja mitterahastamise ettepanekud.

Pikendati hajaasustusprogrammi projekti valmimise ja aruande esitamise lõpptähtaega.

Aste põhikooli taotlus remondikulutuste katmiseks.

Külavanemate 2. ümaralaua korraldamise arutelu.

Andrus Lulla,vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email