KES ON KES

ervinraudsikErvin Raudsik, sotsiaalosakonna juhataja
tel 45 20 457; 51 988 173
ervin.raudsik@laanesaare.ee

Vanust on 47 eluaastat. Sotsiaaltööd olen teinud erinevates asutustes 25 aastat. Olen töötanud varem nii laste kui ka erivajadustega klientidega. Kohalikus omavalitsuses töötan kuuendat aastat. Seni üks põnevamaid töökogemusi on olnud kriisitöö, mis andis väga tugeva praktilise kogemuse, kuidas tulla toime ka kõige raskemates ja keerulisemates olukordades.

Sotsiaalosakond on valla üks suuremaid osakondi, minu alluvuses töötab kaheksa inimest. Meil tuleb tegeleda väga erinevate tööülesannetega. Sotsiaaltöö ei tähenda ainult raskustes olevaid inimesi, vaid sotsiaaltöö kaudu tuleb kokku puutuda väga paljude probleemidega, alates inimese sünnist kuni surmani.

Minu olulisemad tegevusvaldkonnad on sotsiaalosakonna töö juhtimine ja korraldamine; sotsiaalküsimusi puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ja nende esitamine vallavolikogule ja -valitsusele, valdkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine ja juhtimine; juhtumikorraldamine ja vajalike tegevuste koordineerimine; sotsiaalteenuseid osutuvate valla allasutuste tegevuse koordineerimine, valla esindamine sotsiaaltöö küsimustes valla koostööpartneritega; oma valdkonnas läbirääkimiste ja lepingute ettevalmistamine, infovahetuse organiseerimine, suhtlemine erinevate organisatsioonide ja asutustega; ettepanekute tegemine sotsiaalvaldkonna eelarve koostamiseks ja eelarve täitmise

jälgimine; kohtudokumentide ettevalmistamine ja vajadusel kohtuistungitel osalemine; kodanike avalduste lahendamine ja neile vastamine jne.

Kõige olulisem on mitte kaotada lootust ja kui tundub, et enam kuidagi ei saa, siis alati on mingi väike niidiots, millest kinni haarata ja edasi liikuda.

 liinasaarLiina Saar, keskkonna peaspetsialist
tel 45 20 468
liina.saar@laanesaare.ee

Minu  ülesanne on keskkonna-alaste küsimuste ja probleemide lahendamine vallas. Aitan puurkaevude ja reoveelahenduste rajamise, lammutamise ja ümberehitamisega seotud küsimustes, kontrollin elamute ja muude hoonete eelprojektide vastavust keskkonnanõuetele ning viin läbi detailplaneeringute keskkonnamõjude eelhindamisi.

Lisaks hoian silma peal Lääne-Saare valla ettevõtetele väljastatavatel keskkonnalubadel ja annan hobikaluritele välja kalapüügilubasid. Koostöös järelevalvespetsialistiga lahendan hulkuvate lemmikloomadega seotud küsimusi ja hoian silma peal Lääne-Saare valla lemmikloomaregistril.

Korraldan valla jäätmemajandust, viies läbi korraldatud jäätmeveo hankeid, menetledes jäätmeveo vabastusi, korrigeerides jäätmevaldajate registrit ning organiseerides pakendijäätmete kogumist. Lisaks valmistan ette mitmesuguseid keskkonnaga haakuvaid õigusakte, alates avaliku korra ja lemmikloomade pidamise eeskirjadest, lõpetades jäätmehoolduseeskirjaga.

Püüan oma igapäevase tegevusega muuta maailma ikka paremaks ja tagada selle, et arvestaksime oma toimetustes ümbritseva loodusega üha rohkem.

katrinkuuskKatrin Kuusk, planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist
tel 45 20 462
katrin.kuusk@laanesaare.ee

Minu peamised tööülesanded on planeeringualase töö korraldamine, sh kodanike nõustamine maaküsimustes, valla üldplaneeringu põhimõtete jälgimine, planeeringute koostamise menetlemine, planeeringute sisestamine geoinfosüsteemi Evald, planeeringute koostamise vajaduse väljaselgitamine, ehitusalaste ja maa jagamisega seotud taotluste läbivaatamine. Samuti maa sundvõõrandamise ja maa sundvalduse ning isikliku kasutusõiguse seadmiseks haldusaktide koostamine.

Print Friendly, PDF & Email