Kohtud purustasid valla lootused (26)

ATLA: Lisaks kohtuvaidlustele käib sadama rahastamise uurimiseks ka kriminaalmenetlus. RAUL VINNI

ATLA: Lisaks kohtuvaidlustele käib sadama rahastamise uurimiseks ka kriminaalmenetlus.
RAUL VINNI

Kolmes Atla sadamat puudutavas vaidluses PRIA-ga kohut käiv Lääne-Saare vallavalitsus pidi sel nädalal vastu võtma järjest kaks teadet kaotatud kohtulahingute kohta.

Vaidlusi PRIA-ga alustas juba mitu aastat tagasi toonane Lümanda vald, kes ühines veidi enam kui aasta tagasi koos Kaarma ja Kärlaga Lääne-Saare vallaks. Ühisvallale tulid üle ka vaidlused Atla sadama rahastamise üle. Seejuures on olnud kord võidukas vald, kord jälle PRIA, sel nädalal tehtud otsused Tartu ringkonnakohtus ja riigikohtus põrutasid aga palli väga valusalt vallavalitsuse väravasse.

Nimelt otsustas Tartu ringkonnakohus teisipäeval tühistada halduskohtu otsuse, mis omakorda oli tühistanud PRIA otsused, millega nõuti Lümanda vallalt tagasi 77 547 eurot. PRIA küsis raha tagasi, sest vald ei täitnud riigihangete seaduse nõudeid. Vald esitas vaide, PRIA seda ei rahuldanud. Halduskohus leidis aga, et PRIA pidanuks tagasinõude tegema 90 päeva jooksul alates rikkumisest teadasaamisest, kuid seda tehti enam kui aasta hiljem.

Ringkonnakohus leidis, et üldine aegumistähtaeg tagasinõude menetluse algatamiseks on neli aastat alates rikkumise toimepanekust ja mitmeaastaste programmide korral ei aegu asi mingil juhul enne programmi täielikku lõpetamist. Seetõttu tühistas ringkonnakohus teisipäeval halduskohtu otsuse ja saatis asja uueks sisuliseks arutamiseks halduskohtule tagasi.

Loe kohtuotsust!

Teinegi kaotus

Valla jaoks teise negatiivse otsuse langetas kolmapäeval riigikohus. Kõrgeim kohus ei võtnud menetlusse Lääne-Saare vallavalitsuse kaebust ringkonnakohtu otsuse peale, millega vald oli jäänud kaotajaks vaidluses ligi 40 000-eurose tagasinõude üle. PRIA väitel olid Atla sadama ehitustööde mahud ülepaisutatud ja tegelikult tehti töid vähem.

“Lisaks erinesid tegelikult tehtud tööd ja nende mahud hinnapakkumises esitatud töödest ja mahtudest, kuid tehtud tööde kohta koostatud aktid põhinesid OÜ Monoliit hinnapakkumisel, mitte tegelikult tehtud töödel. Samuti olid mitmed hinnapakkumises toodud hinnad mõnikord kuni kuus korda tegelikest hindadest kõrgemad,” väitis PRIA ja küsis vallale juba makstud toetusest tagasi  31855 eurot koos intressidega. Valla vaide jättis PRIA rahuldamata ja suurendas tagasinõutava summa 39 575 eurole.

Vald sellega muidugi nõus ei olnud ja kaebas PRIA vaideotsuse halduskohtusse. Kohtunik jättis aga kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus muutis veidi halduskohtu otsust ja leidis, et vaideotsus on õigusvastane selles osas, milles suurendati tagasinõutavat summat 7720 euro võrra.

Muus osas oli ringkonnakohus nõus, et Atla sadama ehitustööde hindamiseks tehtud ekspertiisarvamus on usaldusväärne ja tagasinõue põhjendatud. Ekspert leidis, et “põhiprojekti tööde mahud on tegelikest projekteeritud mahtudest üheksal juhul suuremad kui tegelikult projekteeritud mahud”.

Raha on tagastatud

Vallavalitsus sellega ei nõustunud, heites näiteks ekspertiisiaktile ette, et seal vähendati kaldakai betoonist L-elementide mahtu 45 kuupmeetrilt 36-le, mida polevat aga võimalik kontrollidagi.

“Samas nähtub vastustaja vastusest kaebusele, et kaebajale anti võimalus L-elementide mahtu tõendada ehitaja arvete koopiatega. Kaebaja seda aga ei teinud, hoolimata sellest, et ehitaja (OÜ Mert) juhatuse liige oli ka Lümanda vallavolikogu liige. Seega jättis kaebaja ise kasutamata võimaluse L-elementide tegeliku mahu tõendamiseks. See annab alust arvata, et väidetud 45 m3 ei olnud tõele vastav ning eksperdi leitud tulemus 36 m3 on õigem,” nentis ringkonnakohus.

Vaata kohtuotsust!

Vaidluse aluseks olevad rahasummad, koos intressidega kokku ligi 150 000 eurot, maksis Lümanda vald oma eelarvest ja lisaks pangast laenu võttes PRIA-le ära juba 2014. aastal, sest muidu kasvanuks nõue viiviste arvelt edasi.

Vallal ja PRIA-l on käimas veel kolmas kohtuvaidlus 9200 euro üle, mis PRIA jättis vallale välja maksmata, sest vallavalitsus oli rikkunud riigihangete läbiviimise põhimõtteid, teinud põhjendamata hinnaga kulutusi ning esitanud ebaõigeid andmeid sadama mahtude ja mõõtühikute kohta. Ses osas tegi Tartu ringkonnakohus kümme päeva tagasi otsuse, milles andis õiguse PRIA-le. Selle otsuse võib vald edasi kaevata riigikohtusse.

Kohtuotsuse tekst.

 


Atla sadama kohtuvaidlus ja erapooletu ekspertotsus

On õigus ja õiglus, mis jäävad Atla sadama loos ja sellega seotud kohtuvaidlustes käima eri jalga. Kahetsusväärselt pole kohus võtnud arvesse erapooletut ekspertotsust, et sadamas on tehtud rohkem kui oli kokku lepitud.

Tartu Ringkonnakohus rahuldas 29.09.2015. a kohtuotsusega osaliselt kaebuse, mille olime esitanud PRIA otsusele, mis puudutuas Atla sadama I etapi toetuse tagasinõudmist. Vald otsustas rahuldamata jäänud osas edasi võidelda ning selleks pöörduti Riigikohtusse. Eile, 26. novembril jõudis meieni teade, et Riigikohus ei võtnud meie kaebust menetlusse. Kuna selle sisu – vaidlus hindade ja mahtude üle – on analoogne poolelioleva vaidlusega, mis puudutab Atla sadama II etappi, ei pea me arvestades kohtu senist seisukohta, perspektiivseks ringkonnakohtust edasi minna. Jääb veel kolmas – vaidlus selle üle, kas PRIA-l oli õigus lisaks eeltoodule nõuda tagasi veel täiendavalt 25 % väljamakstud toetusest. Veebruaris saavutasime PRIA üle selles vaidluses võidu, ent PRIA vaidlustas kohtuotsuse.Viimase osas jätkub vaidlus Tartu Halduskohtus.

Milles siis asi? Kogu teema on keerlenud selle ümber, kas vald on tööde tellimisel käitunud korrektselt ning tellinud neid mõistliku hinnaga. Vald on olnud läbivalt seisukohal, et PRIA poolt tuvastatud mahud ja hinnad ei ole olnud õiged. Tõime selleks PRIA poolt tellitud ekspertiisi puudused üksikasjalikult välja. Vaidluste esimeses etapis sai peamiseks etteheiteks meile, et me ei esitanud kohtule kohe omalt poolt samasugust ekspertiisi, nagu oli PRIA-l tellitud. Esiteks ei oleks me seda jõudnud teha õigeaegselt, sest see oleks tulnud esitada kohtule koos kaebusega 30 päeva jooksul, korralik ekspertiis võtab aga kuid. Teiseks tundus absurd tellida keegi, kes ütleks midagi ilmselgelt, et 2+2=4. Umbes aasta tagasi otsustasime siiski tellida mahtude ja hindade ekspertiisi oma ala ühelt tunnustatumalt tegijalt, riiklikult tunnustatud kohtueksperdilt Toivo Rattasepalt, saamaks erapooletu ning adekvaatse hinnangu Atla ehitustöödele. Põhjus – nägime, et muudmoodi me end kaitsta ei suuda ning juba kasvõi ühinemise valguses oli vaja selgust, kas senised vallajuhid on rääkinud tõtt või mitte. Tulemus on teie ees.

Kahjuks ei ringkonna- ega Riigikohut huvitanud see, et PRIA ja valla ekspertide tulemused erinevad üksteisest kui öö ja päev. Milles siis täpsemalt probleem on? Sadamate ja ka muude vesiehitiste ehitamisel ei ole võimalik kuupmeetri täpsusega ette näha kavandatud ehitusmahte. Nii juhtuski, et osade tööde puhul ehituse käigus mahud suurenesid, osade tööde puhul mahud vähenesid. PRIA ja kohus on asunud aga seiskohale, et arvestada saab üksnes neid kulusid, mis on eelnevalt piinliku täpsusega kokku lepitud ning seda sõltumata sellest, kas tööde kogumaksumus on muutunud või mitte, kas mahtude muudatusest on PRIAt teavitatud või mitte.

Mida saame sellises olukorras enda kaitseks veel teha? Kuidas on võimalik veel selgemalt kohtule näidata, et me tõesti oleme rääkinud asjadest nii, nagu need päriselt on?

On õigus ja õiglus, mis selles loos ja neis lõppenud kohtuvaidlustes jäävad käima eri jalga.

Jaanika Tiitson
Mart Maastik

Ekspertarvamus ehitise ehitustööde mahu ja ehitusmaksumuse kohta.

Print Friendly, PDF & Email